Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Bedre stat-prisen

Hvert år hedrer vi det tiltaket som har bidratt til å gjøre staten mer effektiv.

Tidligere vinnere

 • 2016: Pensjonstrygden for sjømenn for moderniseringstiltak PTS-2013
 • 2015: Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for deres felles innsats for effektiv behandling av asylsøknader
 • 2014: Nærings- og fiskeridepartementet, for utviklingen av et nytt system for mål- og resultatstyring av Innovasjon Norge
 • 2013: Mattilsynet, for digitalt verktøy som bidrar til å skape et helhetlig og enhetlig tilsyn
 • 2012: Statsbygg, for helhetlige tilnærming til styringsinformasjon.
 • 2011: Norad, for bruk av evalueringsresultater i styringen og i beslutningsprosesser
 • 2010: Utlendingsdirektoratet (UDI), for deres kvalitetsmålingssystem
 • 2009: Lånekassen, for forbedret mål- og resultatstyring av løpende drift og fornyelse
 • 2008: Oljedirektoratet, for dristighet i valg av organisasjonsform
 • 2007: Oslo fengsel, for sitt arbeid med balansert målstyring

Her kan du nominere et tiltak til Bedre stat-prisen 2018.

Du kan skrive helt kort om tiltaket og hvilken virksomhet eller virksomheter som er sentrale i planlegging og gjennomføring av tiltaket. Vi i DFØ tar deretter kontakt med finalistene og gjennomfører et kort intervju der vi samler informasjon om tiltaket. 

Hvem kan vinne? 

I fjor vant Direktoratet for e-helse prisen for det nasjonale tiltaket kjernejournal, som styrker pasientsikkerheten, samtidig som det sparer helsetjenestene betydelig med tid og ressurser. Finansminister Siv Jensen delte ut prisen på Styringskonferansen onsdag 25. januar 2017.

Målgruppen for DFØs pris er departementer og statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. Dette legger vi vekt på:

 • Hva er målet med tiltaket?
 • Hvilke virkninger har tiltaket, både for virksomhet, brukere og samfunn?
 • Hva kan andre virksomheter lære av prosessen?
 • Er tiltaket nyskapende?

Tiltaket kan være alt fra store og landsomfattende tiltak til små prosjekter med en snever målgruppe og stor overføringsverdi. De kan også være knyttet til virksomhets- og økonomistyringen internt i hele eller deler av virksomheten. Tiltakene kan være gjennomført nylig, eller lengre tilbake i tid, men må ha aktualitet i dag. 

Fjorårets finalister

Nye Metoder 

Nye metoder er et helhetlig system for innføring av ny teknologi, legemidler og andre metoder i spesialisthelsetjenesten. Nye metoder er basert på et bredt anlagt samarbeid med en rekke deltakere. Hovedaktøren er spesialisthelsetjenesten i Norge representert ved de regionale helseforetakene, samt Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens strålevern.

Porteføljeforvaltning - Skatteetaten

Gjennom porteføljeforvaltning har Skatteetaten fått en strukturert og åpen beslutningsprosess, som legger til rette for god kobling mellom strategiske mål og valg av utviklingstiltak.

System for utviklingsstyring - NAV

System for utviklingsstyring gir en oversikt over utviklingsbehov i hele etaten, og gjør øverste ledelse i stand til å ta opplyste og gode beslutninger. 

Overordnet behovsanalyse - BarentsWatch

Med bakgrunn i blant annet Gjørv-kommisjonens funn har BarentsWatch utviklet en overordnet behovsanalyse som skal sikre at redningsaktører alltid har oppdatert informasjon om ressurser når behovet er der. Det sikrer igjen rask responstid, som kan bidra til å redde liv.

Tidligere vinnere

Du kan lese mer om tidligere vinnere av Bedre stat-prisen her.