Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Gode råd til departementene om samordnet styring

Stadig flere samfunnsproblemer strekker seg over flere fagområder og på tvers av departementsinndelinger, noe som gjør det viktigere for departementene å samordne seg i styringen av samarbeidsoppgaver de gir til underliggende virksomheter.

De seks rådene lyder som følger:

  1. Bli enige om felles verdier og prinsipper for samarbeidet: Tillit, pragmatisme, åpenhet
  2. Få en felles forståelse av problemer, interesser og muligheter
  3. Få en felles forståelse av omfanget av, og ambisjonsnivået for samarbeidet 
  4. Etabler forankring på politisk og administrativt nivå som gir eierskap over tid
  5. Gi virksomhetene frihet med hensyn til hvordan de løser oppgave
  6. Bruk som hovedregel de ordinære og etablerte styringsstrukturene, og sørg for gode samordnings- og samarbeidsstrukturer på tvers

Vil du vite hvordan du kan bruke rådene i praksis?

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har derfor kartlagt og utarbeidet seks råd til departementene om hvordan slik styring best kan gjennomføres. Rådene er basert på erfaringer fra toppledere, mellomledere og medarbeidere i departementer og virksomheter som har vært involvert i konkrete tidsavgrensede samarbeidsoppgaver som en strategi eller handlingsplan.

-Samordning gjennom styring, ledelse og organisering er en sentral departementsoppgave på alle nivåer. Når man skal i gang med oppgaver der flere departementer og virksomheter er involvert, er det enda viktigere enn i ordinær etatsstyring at roller og ansvar er tydelige, sier Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring.

Veiledningsnotatet er en del av Program for bedre styring og ledelse i staten.