Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Kjøreplan

Her finner du gjeldende kjøreplan for DFØs lønnssystem.

Kjøreplanen

Kjøreplanen (last den ned fra menyen til høyre) viser registreringsfrister, kjøredatoer, kontrollfrister og utbetalingsdato m.v. 

Kommentarer til oppsett av kjøreplan 2017

Hovedlønn

 • Hovedlønn skal være på konto den 12. i måneden kl 00:00. Overføringen til den ansattes konto må foretas den 11. i måneden og skjer i praksis natt til den 11. Betalingsfilen må derfor være i banken senest den 10.
 • Utbetalingsdag fremskyndes til siste virkedag før dersom den 12. er en lørdag, søndag eller høytidsdag.  Frist for betalingsfil til banken fremskyndes tilsvarende.
 • Det er satt av to hele arbeidsdager mellom kjøring og utbetaling for å kunne stoppe utbetaling
  i banken om nødvendig.
 • Ved hovedlønn for juni er virksomhetens kontrollperiode utvidet med en ekstra dag.
 • Basiskunder har frist til å korrigere kl. 20:00 på kontrollperiodens siste dag for hovedlønn. Ved behov for brukerstøtte anbefaler DFØ at basiskunder tar kontakt innen kl. 12:00 siste dag i kontrollperioden for hovedlønn.

Bonuslønn

 • Bonuslønn kjøres to ganger per måned.
 • I juli er det kun en bonuskjøring av hensyn til ferieavvikling.
 • I desember er det kun en bonuskjøring på grunn av 13. kjøring og julehelgen.
 • Det er satt av minst 1 hel arbeidsdag mellom kjøring og utbetaling for å kunne stoppe utbetaling i banken om nødvendig, og fordi utbetalingsdato for bonusutbetaling ikke skal falle sammen med utbetalingsdato for hovedlønn eller reiseoppgjør.

Reisekjøring

 • Kjøres primært hver uke med unntak av noen uker i sommerferien og uker der helligdager og forholdet til andre kjøringer gjør det vanskelig.
 • Enkelte kjøringer er flyttet jamfør punktet om tilpasninger av datoer.
 • Reisekjøring må ikke kollidere med hovedlønn på grunn av skatteberegningen.
 • Det er satt av 1 hel arbeidsdag mellom kjøring og utbetaling for å kunne stoppe utbetaling i banken om nødvendig.
 • Eventuelle reiseforskudd vil også bli utbetalt på reisekjøringer.
 • Reisekjøringene er merket med (alle kunder) eller (ekstrakjøring). Kunder som velger redusert kjørefrekvens er med på kjøring merket alle kunder og er ikke med på ekstrakjøringene. Dette valget må gjelde for en lengre periode. Man kan ikke velge for hver ekstrakjøring om man vil være med eller ikke.
 • Siste reisekjøring i måneden er alltid for alle kunder.

Skattekort

 • Skattekort hentes alltid siste arbeidsdag før hovedlønn-, reise- og bonuskjøring. Merk at dette ved helg ikke er samme dag som registreringsfrist.

13. kjøring

 • 13. kjøring er en ekstrakjøring/korrigeringskjøring som kjøres etter hovedlønn i desember for å få med de siste transaksjoner som skal være med på inneværende år.

1-månedsoppgjør (T1)

 • Formidlingstrekk kjøres hver måned etter hovedlønn og gjelder trekk for den aktuelle måneden.
 • Kjøringen er satt opp på kjøreplanen med utbetaling den 20. i måneden.
 • Utbetalingsdag fremskyndes til siste virkedag før, dersom den 20. er en lørdag, søndag eller høytidsdag.

2-månedersoppgjør (T2)

 • Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk kjøres annenhver måned og gjelder trekk for de to foregående månedene. 1. termin er januar og februar osv. 6. termin kjøres i januar påfølgende år.
 • Betalingsfristen er den 15. i påfølgende måned etter terminslutt. Remitteringsdato settes alltid til den 15. i måneden. Når den 15. faller på lørdag, søndag eller høytidsdag forskyves utbetaling automatisk til neste virkedag.
 • Oppgjøret kan ikke kjøres før 1. virkedag i måneden etter termin, og aldri på samme dato som T1.

Svalbardskatt (T3)

 • Svalbardskatt inngår fra 2017 i 2-måneders oppgjøret.

Statens pensjonskasse (SPK)

 • Medlemsdata rapporteres hver måned, innen utgangen av måneden.
 • Rapporten henter data fra månedens lønnsresultat og kan kjøres etter hovedlønn med unntak av desember hvor det ikke skal kjøres før etter 13. kjøring.

A-meldingen

 • Kjøring av A-meldingen kan tidligst starte når siste bonuskjøring i måneden er avsluttet og siste frist for å ha avsluttet kjøringen er 5. i måneden.  Faller den 5. på en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Refusjoner fra NAV

 • Oppgjørsrapport fra NAV (K27) leses inn i begynnelsen av hver måned, helst i forkant av hovedlønn.
 • Innlesingsfrist er ved utgangen av kontrollperioden på hovedlønn.
 • Altinn har krav om å legge ut rapporten innen 2 virkedager inn i ny måned.
 • Rekker man ikke å lese inn filen innenfor den angitte tidsfrist, kan det leses inn på hvilket som helst tidspunkt i måneden.  Oppgjørspostene kommer da med på neste hovedlønnskjøring.
 • Egen oppgjørsrapport for feriepengerefusjoner (K37) er opphørt i 2017. Feriepengerefusjon kommer med på K27 rapporten.

Innlesing av tidfiler

 • Leses inn den 27. hver måned eller på siste virkedag før når den 27. faller på lørdag eller søndag.
 • I noen klienter går det en jobb den 28. hver måned en jobb som slår sammen fraværsposter på etterfølgende dager på samme kode. Innlesing av tidfiler må være avsluttet før denne jobben går.
 • Eventuelle korrigeringskjøringer må være kjørt før filene leses inn (gjelder normalt kun i desember).
 • Tidfilene kan leses inn tidligere enn planlagt når det er avklart at korrigeringskjøring ikke er aktuelt.

Tildeling av fraværskvoter ved årsskiftet

 • Fraværskvoter for neste år opprettes før årsskiftet.
 • Feriekvoter kan tidligst tildeles etter hovedlønn desember.

Skattekortopplysninger for neste kalenderår

 • E-skattekort hentes etter at 13. kjøring er avsluttet.

Lisenstelling

 • Lisenstelling gjennomføres 4 ganger per år, i henhold til sjekkliste «Lisenstelling for fakturering av lisenser og drift» (DFØ brukerdokumentasjon)
 • Dato i kjøreplanen er oppstart av lisenstellingsperioden jf. «1. arbeidsdag» i sjekklisten.

Tilpasninger av datoer v/høytider, feriemåned m.v.

 • Det er ingen kjøring i påskeuken.
 • For å gjøre ferieavvikling enklere er obligatoriske kjøringer i juli redusert. Alle oppgaver som på noen måte kan legges før hovedlønn er lagt før hovedlønn juli. Oppgaver som kan utsettes til august er utsatt.  
 • Det er ingen kjøring i romjulen.
 • I noen uker er kjøringer flyttet for å unngå å kollidere med hovedlønn eller andre kjøringer. Det er forsøkt å unngå utbetaling av to kjøringer på samme dato av hensyn til avstemming. Derfor vil det enkelte ganger være mer enn 1 dag mellom kjøring og utbetaling.
 • Vi har unngått utbetaling første virkedag i måneden.