Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Publikasjoner om utredningsinstruksen

Her finner du en samling av DFØs publikasjoner om Utredningsinstruksen.

Rapport 4/2017: DFØs forvaltning av utredningsinstruksen i 2016

Formålet med rapporten er å gi Finansdepartementet et grunnlag for å vurdere DFØs forvaltning av utredningsinstruksen i 2016.

 

  

Rapport 1/2017: Tilfredstiller statlige utredninger utredningsinstruksens krav?

I en ny rapport fra DFØ måler vi kvaliteten på nærmere 140 gjennomførte utredninger i 2015, for å se i hvilken grad de  tilfredsstiller  den nå gjeldende utredningsinstruksens krav. Funnene viser at det er et betydelig forbedringspotensiale: 37 prosent av utredningene har vage eller uklare beskrivelser av hvilket problem som skal løses, og sju av ti utredninger vurderer ikke alternative tiltak. 

Utredningsinstruksen inneholder for første gang definerte minimumskrav til alle statlige utredninger i form av seks grunnleggende spørsmål om blant annet problemet, virkninger og forutsetninger for vellykket gjennomføring. Rapporten tar for seg høringssaker fra en rekke departementer. Resultatene viser at de statlige  utredninger må endre seg i betydelig grad for å tilfredsstille innholdskravene i den nye utredningsinstruksen.

 

Rapport 1/2015: Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag – status 2013

Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for å tydeliggjøre hvilket samfunnsproblem et prosjekt skal løse, hvilke mål som finnes for prosjektet og hvilke alternativer som er aktuelle for å løse problemet. Rapporten gir en oversikt over bruken av samfunnsøkonomiske analyser som beslutningsgrunnlag i statlig forvaltning.