Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Utredningsinstruksen

Denne siden gir informasjon om forvaltningen av utredningsinstruksen. DFØ har forvaltningsansvaret for instruksen.

Hva er utredningsinstruksen?

Utredningsinstruksen er en felles instruks for departementene og de underliggende virksomhetene i statsforvaltningen. Instruksens virkeområde er bredt. Den omfatter, med visse unntak, alle statlige tiltak som har virkninger utover den virksomheten som utreder tiltaket. Instruksen stiller tydelige minimumskrav til hva en utredning alltid skal inneholde, og gir veiledning om hvordan du skal vurdere om du trenger mer omfattende analyse. Instruksen har også bestemmelser om at man skal involvere berørte parter tidlig og hvordan høringsprosessen skal legges opp.

DFØ har laget en veileder til utredningsinstruksen, som skal gi økt forståelse av kravene i instruksen. Veilederen er ment for ledere i statlige forvaltningsorgan som er ansvarlig for å utrede statlige tiltak, og for dem som skal gjennomføre utredninger av statlige tiltak.

Skal du bestille, gjennomføre eller kvalitetssikre en utredning?

For alle som skal bestille, gjennomføre eller kvalitetssikre inneholdet i en utredning anbefaler vi våre sider om utredninger. Her finner dere blant annet regelverk og veiledere om utredninger og eksempler på hvordan de ulike delene av minimumskravene kan besvares. Vi har et e-læringskurs om forenklet analyse, og tilbyr også kurs om hvordan man gjennomfører utredninger i samsvar med instruksen.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med DFØ hvis du har spørsmål om hvordan utredningsinstruksen skal tolkes! Vi tar gjerne imot innspill til hvordan utredningsinstruksen og veileder til utredningsinstruksen kan forbedres og tydeliggjøres. Henvendelser skal sendes til: postmottak@dfo.no. DFØ behandler spørsmål så raskt som mulig og normalt innen 3 uker. Oppgi i e-posten hva saken gjelder, og vis gjerne til hvilket punkt i instruksen spørsmålet gjelder.

Ta eventuelt direkte kontakt med:

  • Lars Fjell Hansson: 416 24 430
  • Anne Johansen: 990 48 319

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for å veilede om bestemmelsene i instruksen som gjelder lover og forskrifter (kapittel 4). For spørsmål om lover og forskrifter, kontakt Justis- og beredskapsdepartementet på telefonnummer 22 24 53 62 eller 22 24 53 63

Utenriksdepartementet har ansvar for å veilede om bestemmelsene i instruksen som gjelder EØS- og Schengen-saker (kapittel 5 og øvrige kapitler som gjelder for EØS- og Schengen-saker). For spørsmål om EØS- og Schengen-saker, kontakt EØS-senteret på eos-senteret@mfa.no