Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Veiledere og rapporter

Her finner du publikasjoner fra DFØ som er aktuelle for deg som jobber med tilskudd.Veiledere

Sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen

(september 2010)

Formålet med sjekklisten er å gi departementer og tilskuddsforvaltere et verktøy i arbeidet med å målrette og effektivisere arbeidet med tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd. Sjekklisten er ment å gi tilskuddsforvalter innspill til de vurderingene som må gjøres, samtidig som den kan brukes som dokumentasjon på tilskuddsforvalters vurderinger knyttet til det administrative opplegget som er valgt for en ordning (oppdatert mars 2012).

Evaluering av statlige tilskuddsordninger

(november 2007)

I evaluering av tilskuddsordninger undersøker vi i hvilken grad tilskuddene har effekter og bidrar til måloppnåelse som forventet eller forutsatt. Hvorvidt tilskuddene gir de resultatene som søkes oppnådd, vil avhenge dels av måten ordningen er utformet på og dels av måten den er forvaltet på. Dette er bakgrunnen for at veilederen har fokus på metodikk for å evaluere om en tilskuddsordning har noen effekt og om den er hensiktsmessig forvaltet og utformet.Rapporter

Rapport 6/2017: Områdegjennomgang - kartlegging av tilskudd til kommunesektoren

DFØ og Difi  har i samarbeid gjennomført en kartlegging av tilskudd til kommunesektoren. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-departementet og Finansdepartementet. Den skal gi et kunnskapsgrunnlag for regjeringens områdegjennomgang, som gjennomføres av et ekspertutvalg. Det overordnede målet med gjennomgangen er å effektivisere tilskuddsforvaltningen.

Rapport 5/2017: Hvordan er regelverk for statlige tilskuddsordninger utformet?

DFØ har kartlagt hvordan regelverk for statlige tilskuddsordninger er utformet. I rapporten har vi sett på i hvilken grad tilskuddsregelverkene omtaler hovedelementene, vi har vurdert noen aspekter knyttet til kvaliteten på regelverkene og vi har sett etter kjennetegn når hovedelementene er fastsatt i forskrifts form. Kunnskap fra kartleggingen inngår som en viktig del av DFØs arbeid med utvikling av økonomiregelverket og våre kompetansetjenester om tilskudd.

Rapport 4/2012: Statlige tilskudd – beløpsmessige oversikter for 2008–2011

Rapporten gir en oversikt over hvor mye som årlig utbetales i tilskudd, antall bevilgninger, fordelingen av disse beløpene på departement og mottakergruppe, samt endringer i tilskuddsbeløp i perioden 2008 til 2011.

Rapport 2/2012: Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Rapporten er en kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning. Formålet med kartleggingen er å fremskaffe mer kunnskap om departementenes bruk av øremerking av tilskudd til navngitte mottakere slik dette fremkommer i budsjettproposisjonene for 2011.

 

Rapport 2/2010: Statlige tilskudd – beløpsmessige oversikter for 2008 (pdf)

Rapporten gir en oversikt over samlet omfang av tilskudd fra staten og over fordelingen av tilskuddene etter enkelte viktige kjennetegn. Et slikt faktagrunnlag skal gi en systematisert oversikt, til bruk blant annet ved formidling av informasjon om statlige tilskudd både internt i staten og overfor andre.

Rapport 7/2009: Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet (pdf)

Rapporten gir en vurdering av om KKDs administrasjon for tilskuddsforvaltning er tilfredsstillende i forhold til kravene fastsatt i Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten.