Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Statsregnskapet

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet.

Kontaktinformasjon

  • Peter Olgyai, seksjonssjef: 932 42 695
  • Arnulf Eriksen, fagansvarlig: 928 42 160 
  • Telefon sentralbord: 400 07 997

Alternativt kan du henvende deg på e-post: postmottak@dfo.no

eller

Direktoratet for økonomistyring
Seksjon for regelverk og konsernsystemer
Pb 7154 St. Olavs plass
0130 Oslo

I dette inngår blant annet at DFØ skal motta, behandle og kontrollere regnskapstall fra statlige virksomheter. Virksomhetene rapporterer til DFØ hver måned, og DFØ sender deretter et oppdatert bevilgningsregnskap og kapitalregnskap til fagdepartementer, Riksrevisjonen og Statistisk sentralbyrå.

DFØ sammenstiller tallene til den årlige stortingsmeldingen om statsregnskapet (Meld. St. 3), og publiserer også månedlige tall fra statsregnskapet.

For å se en enkel og grafisk fremstilling av fjorårets statsregnskap - besøk statsregnskapet.no.

Generelt om statsregnskapet

Statsregnskapet består av et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap. Bevilgningsregnskapet er en oversikt over utgifter og inntekter i staten etter kontantprinsippet. Bevilgningsregnskapet presenteres månedlig. Kapitalregnskapet er en oppstilling av staten sin balanse og presenteres sammen med bevilgningsregnskapet i det årlige statsregnskapet (Meld. St. 3). Kapitalregnskapet har hovedvekt på statens finansielle eiendeler, gjeld og egenkapital. Statsregnskapet er basert på rapportering fra statlige virksomheter og departementene.

Statens regnskap føres etter de samme hovedprinsipper som gjelder for statsbudsjettet, jf. Stortingets bevilgningsreglement:

  • ettårsprinsippet
  • fullstendighetsprinsippet
  • kontantprinsippet
  • bruttoprinsippet