Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Statlige regnskapsstandarder

Fra 1. januar 2016 er det obligatorisk å følge de statlige regnskapsstandardene (SRS) for virksomheter som fører periodisert regnskap.

Finansdepartementet har fastsatt 11 statlige regnskapsstandarder (SRS) i rundskriv R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet. De statlige regnskapsstandardene inneholder regler om hvordan statlige virksomheter skal utarbeide og presentere sitt virksomhetsregnskap.

SRS gir bedre grunnlag for styring 

Formålet med de statlige regnskapsstandardene er å legge til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter. Informasjonen skal kunne brukes i virksomhetens interne styring og i departementenes styring av underliggende virksomhet. De statlige regnskapsstandardene legger til rette for mer effektiv ressursbruk ved å gi informasjon om kostnader, som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. Standardene gir et bedre grunnlag for sammenlignbarhet og en bedre oversikt over virksomhetens eiendeler og gjeld.

SRS er tilpasset statlige virksomheter 

Det er tatt utgangspunkt i regnskapsloven og de norske regnskapsstandardene (NRS) ved utarbeidelsen av SRS. Det er lagt vekt på at de regnskapsmessige løsningene som er valgt i SRS ligger nærmest mulig de løsningene som er lagt til grunn i regnskapsloven og NRS.

På mange områder er det imidlertid vesentlige forskjeller mellom de rammebetingelser som gjelder for statlige virksomheter og de rammebetingelser som gjelder for private virksomheter som opererer i et konkurranseutsatt marked. Statlige virksomheter har velferds- og samfunnsoppgaver som primære målsettinger, ikke høyest mulig overskudd. Der det er vesentlige forskjeller i rammebetingelser, er SRS tilpasset til de statlige rammebetingelsene.

Ved tilpasninger til statlige rammebetingelser er det sett hen til hvilke løsninger som er valgt i internasjonale regnskapsstandarder for offentlig sektor (IPSAS) og hvilke løsninger som er valgt i land som Danmark og Sverige.

Regnskapsreglene i SRS kommer i tillegg til de bestemmelser som er gitt om bokføring og rapportering i reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten av 12. desember 2003 med senere endringer. SRS kan aldri legitimere disposisjoner som ligger utenfor de fullmakter virksomheten er gitt.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med DFØ hvis du har spørsmål vedrørende de statlige regnskapsstandardene. 

Henvendelser skal sendes til: postmottak@dfo.no. 

DFØ behandler spørsmål så raskt som mulig og normalt innen 3 uker.

Ta eventuelt direkte kontakt med:

  • Grethe H. Fredriksen: 932 42 683
  • Vibeke A. Fladen: 982 95 724
  • Kenneth Skjefstad: 406 34 066