Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Oppdateringer av standard kontoplan

Standard kontoplan for statlige virksomheter er sist oppdatert per november 2016 og gjelder fra 1. januar 2017.

Hva er endringene for 2017?

Vi har gjort mindre endringer i kontoplanen basert på innspill fra statlige virksomheter og våre erfaringer med forvaltningen av standard kontoplan. Noen av endringene kommer som følge av ny ordning for budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017. Endringer fra forrige versjon er nærmere beskrevet i notatet Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2016

Endringer i kontoer

Det er opprettet to nye kontoer i kontogruppe 28 Annen kortsiktig gjeld i forbindelse med ny pensjonsordning fra 2017. Videre er det gjort endringer i navnet på enkelte kontoer for å tydeliggjøre hvordan kontoene skal benyttes.

Fordel i arbeidsforhold

Fra regnskapsåret 2017 er bruk av kontogruppe 52 Fordel i arbeidsforhold frivillig. Så lenge virksomheten holder oversikt over innberetningspliktige naturalytelser i lønnssystemet vil det ikke lenger være krav om å spesifisere dette i kontospesifikasjonen.

Inntekt fra bevilgninger

Dette punktet gjelder virksomheter som benytter de statlige regnskapsstandardene.

Fra regnskapsåret 2017 er det frivillig å benytte konto 392 Inntekter fra bevilgning til investering, konto 393 Investeringer finansiert av investeringsbevilgning (debitering) og konto 394 Ubenyttet investeringsbevilgning.

Tidligere endringer

Oversikt over alle endringer som er gjort i standard kontoplan fra kontoplanen ble fastsatt 25. november 2010 finner du i Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter.