Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Denne siden gir informasjon om standard kontoplan for statlige virksomheter. DFØ har forvaltningsansvaret for kontoplanen.

Hva er standard kontoplan for statlige virksomheter?

Standard kontoplan viser virksomhetens inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld gruppert etter art. Virksomhetene skal bokføre på kontoene i standard kontoplan.

Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt i rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter og følger som vedlegg til rundskrivet. Rundskrivet om standard kontoplan er oppdatert per 24. november 2016 med virkning fra 1. januar 2017. Endringer fra forrige versjon finner du her.

Hvor bør jeg føre utgiften/kostnaden?

DFØ har utarbeidet to veiledningsnotater til standard kontoplan, henholdsvis for virksomheter som fører regnskap etter kontantprinsippet og for virksomheter som fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Veiledningsnotatene forklarer og gir eksempler på hvordan kontoene i standard kontoplan skal benyttes.

Les veiledningsnotatet til standard kontoplan for virksomheter som benytter:

Veiledningsnotatene oppdateres årlig basert på praktiske erfaringer fra departementer og virksomheter som har tatt i bruk standard kontoplan. Det er utarbeidet egne veiledninger til standard kontoplan for statsbanker og forvaltningsbedrifter. Standard kontoplan finnes også i Excel-format.

Hvem skal benytte standard kontoplan?

Standard kontoplan er obligatorisk for statlige virksomheter. Standard kontoplan skal benyttes av alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person, uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Standard kontoplan gjelder også ved forvaltning av statlige fond.

Legger til rette for et standardisert informasjonsgrunnlag

Standard kontoplan legger til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter. En felles kontoplan for statlige virksomheter legger også til rette for sammenlikninger internt og på tvers av statlige virksomheter, og gir et bedre grunnlag for kjennskap til utgiftsstrukturen i virksomhetene og i staten samlet sett. En felles standard kontoplan bidrar til å øke kvaliteten på virksomhetenes regnskapsføring.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med DFØ hvis du har spørsmål vedrørende standard kontoplan.

Henvendelser skal sendes til: postmottak@dfo.no. 

DFØ behandler spørsmål så raskt som mulig og normalt innen 3 uker.

Ta eventuelt direkte kontakt med:

  • Grethe H. Fredriksen: 932 42 683
  • Vibeke A. Fladen: 982 95 724
  • Kenneth Skjefstad: 406 34 066