Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Veiledere

Dette er en oversikt over veiledere og metodedokumenter publisert av DFØ.

Alle veilederne er tilgjengelig for direkte visning på skjermen eller nedlastning av hele dokumentet i pdf-format.

Veiledere utgitt på nynorsk er merket med

Departementers styring av samarbeidsoppgaver som gis til underliggende virksomheter (veiledningsnotat)

(januar 2017)

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har kartlagt og utarbeidet seks råd til departementene om hvordan styring av samarbeid mellom underliggende virksomheter best kan gjennomføres. Rådene er basert på erfaringer fra toppledere, mellomledere og medarbeidere i departementer og virksomheter som har vært involvert i konkrete tidsavgrensede samarbeidsoppgaver..


Veiledning om årsrapport på nett

(oppdatert 10. januar 2017)

På disse sidene finner du DFØs anbefalinger og råd til innhold og struktur på årsrappoort innenfor rammen av Finansdepartementets krav.


Sjekklister ved oppstart og opphør av statlige virksomheter – et økonomisk og administrativt perspektiv

(august 2017)
Forside på veileder

Statsforvaltningen er i kontinuerlig endring. Statlige virksomheter blir slått sammen, delt i flere virksomheter, lagt ned eller startet opp. Vi vet at slike endringer er krevende, og har derfor laget sjekklister som kan brukes av departementer og virksomheter ved oppstart eller opphør av virksomheter. Sjekklistene er et praktisk verktøy for både de ansvarlige for oppstart og opphør, og for de som gjennomfører aktivitetene. Sjekklistene gir oversikt over sentrale problemstillinger og aktuelle aktiviteter ved planlegging av oppstart eller opphør av en statlig virksomhet i et økonomisk og administrativt perspektiv, og synliggjør krav i økonomiregelverket for staten og i andre aktuelle regelverk.Veileder til utredningsinstruksen – instruks om utredning av statlige tiltak

(mars 2016)
Forside på veileder

Veileder til utredningsinstruksen er til bruk ved utredninger av statlige tiltak. Formålet med veilederen er å fremme god kvalitet på beslutningsgrunnlag for statlige tiltak. Veilederen skal øke forståelsen av kravene i instruksen, og den gir anbefalinger om hvordan disse kan oppfylles.

Veilederen er ment for ledere i statlige forvaltningsorgan som er ansvarlig for å utrede statlige tiltak, og for dem som skal gjennomføre utredninger av statlige tiltak.

Se også våre sider om Utredningsinstruksen!

 

 


Innretning av internrevisjon i statlige virksomheter - Veiledning for statlige virksomheter som skal etablere en internrevisjonsfunksjon

(november 2015)

Bilde av en fjellklatrer

Finansdepartementets rundskriv R-117 stiller krav til henholdsvis å vurdere bruk av internrevisjon (punkt 4) og innretning av internrevisjon for de som beslutter å etablere (punkt 5). Denne veiledningen handler om innretning av internrevisjon.


Trenger vi en internrevisjon? – Veiledning for statlige virksomheter som skal vurdere å etablere en internrevisjon

(mai 2015)

Bilde av mann på Trolltunga

Alle statlige virksomheter med utgifter eller inntekter over 300 millioner kroner skal vurdere om de bør etablere en internrevisjon.

Denne veiledningen gir en innføring i hva internrevisjon er i en statlig sammenheng og hvordan du kan gjennomføre og dokumentere selve vurderingen. Veiledningen tar utgangspunkt i rundskrivet Internrevisjon i statlige virksomheter (R-117) fra Finansdepartementet.


Gevinstrealisering - planlegging for å hente ut gevinster i offentlige prosjekter

(oktober 2014)

Formålet med veilederen er å bidra til god planlegging og vellykkede gevinstrealiseringsprosesser i offentlige tiltak. Målgruppen er ledere og medarbeidere i både linjeorganisasjoner og i prosjekter.

Veilederen er ment som et praktisk hjelpemiddel, og vi har lagt vekt på enkle metoder og verktøy. Den er samkjørt med Difis Prosjektveiviser og erstatter DFØs veileder i gevinstrealisering fra 2010.


Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

(september 2014)

Formålet med veilederen er å bidra til å øke kompetansen i staten på gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser. Den skal også bidra til at det blir enklere å foreta gode bestillinger av slike analyser. Videre skal veilederen også gi beslutningstakere økt forståelse og motivasjon til å bruke samfunnsøkonomiske analyser som del av beslutningsgrunnlaget. Det gis videre veiledning til hvordan metoden kan skaleres og praktiske tips til organisering av analysearbeidet.

Se også våre sider om Utredninger!

 

 


Veileder i internkontroll

(april 2013)

Veilederen skal gi medarbeidere og ledere i statlige virksomheter en bedre forståelse av hva internkontroll er, og hvordan virksomheten kan arbeide systematisk med etablering, forbedring og oppfølging av internkontrollen. Veilederen presenterer en strukturert metode som kan benyttes i arbeidet med å etablere og forbedre internkontrollen både for enkeltområder i virksomheten og for virksomheten samlet sett.


Kort om internkontroll - for deg som er leder

(april 2013)

Ledere i staten har etter Økonomiregelverket ansvar for at virksomhetens internkontroll er tilpasset risiko, vesentlighet og egenart. Formålet med Kort om internkontroll – for deg som er leder er å gi en kort innføring i hva internkontroll er, hvorfor virksomheten skal ha internkontroll, hva dette betyr for deg som leder, og hvordan du kan ivareta ditt ansvar for internkontroll.


Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

(oktober 2012 - ikkje oppdatert i henhold til SRS av august 2015)

Denne rettleiaren syner at informasjon frå den periodiserte verksemdsrekneskapen er nyttig i styringa av statlege verksemder. Det er særskild lagt vekt på korleis nøkkeltala blir brukt i styringa.
Tala som blir brukte i eksempla i rettleiaren er henta frå eksempelverksemda i rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten (DFØ, 2011).Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

(oktober 2011)

Veilederen skal gi inspirasjon til hvordan virksomheter kan gjøre bedre bruk av evalueringer i statlig styring. Veilederen gir innspill til hvordan eksisterende evalueringspraksis kan utvikles og gjøres mer strukturert. Den er ikke en håndbok eller fagbok om hvordan man gjennomfører enkeltevalueringer, men den beskriver hvilke systemer og prosesser det er viktig å etablere for å sikre at enkeltevalueringer bidrar med informasjon til virksomhetens styringsbehov.


Styringsdokumenta instruks for økonomi- og verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd – eksempelsamling med kommentarar

(september 2010)

Dette dokumentet er meint å fungere som ei kjelde til inspirasjon for departement som ønskjer å vidareutvikle instruksane og/eller tildelingsbreva til dei underliggjande verksemdene sine. Statlege verksemder er svært ulike, og det gjer at departementa har forskjellige behov knytte til desse styringsdokumenta. Departementa kan truleg òg i ulik grad kjenne seg att i eksempla som er tekne med.


Sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen

(september 2010)

Formålet med sjekklisten er å gi departementer og tilskuddsforvaltere et verktøy i arbeidet med å målrette og effektivisere arbeidet med tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd. Sjekklisten er ment å gi tilskuddsforvalter innspill til de vurderingene som må gjøres, samtidig som den kan brukes som dokumentasjon på tilskuddsforvalters vurderinger knyttet til det administrative opplegget som er valgt for en ordning (oppdatert mars 2012).


Evaluering av lover

(januar 2009)

Veilederen gir et enkelt, men fullstendig rammeverk for hvordan man kan planlegge og foreta evalueringer i forbindelse med regelverksutvikling og regelverksanvendelse. Veilederen er til støtte for både oppdragsgivere, planleggere og gjennomførere av evalueringer. Veilederen gir nyttig rettledning uansett om man ønsker å sette ut selve gjennomføringen av evalueringen til eksterne miljøer, eller om man vil foreta hele evalueringen selv.


Periodisert regnskap i staten

(revidert november 2011 - ikke oppdatert i henhold til SRS av august 2015)

Veilederen gir en grunnleggende og praktisk fremstilling av et periodisert regnskap. Målsettingen er at den skal gi en grunnleggende forståelse til ledere og fagressurser som har behov for å forstå og analysere et periodisert regnskap.


Omstilling av statlige virksomheter

(juni 2008)

Formålet med veilederen er å bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget forut for et vedtak om omstilling. Med dette som utgangspunkt er veilederen ment som et hjelpemiddel for å identifisere og beregne samfunnsøkonomiske effekter av omstillinger i staten.

Vi gjør oppmerksom på at denne veilederen er basert på utdatert rundskriv fra Finansdepartementet R-109/2005.


Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

(desember 2007)

Denne veilederen er en videreføring av metodedokumentet om risikostyring i staten som ble utgitt i desember 2005. Den kan hjelpe virksomhetene til å få en god start på sitt arbeid med risikostyring og utvikle det videre slik at det blir et nyttig verktøy i styringen av virksomheten.


Korleis få ein god start på risikostyring i statlege verksemder

 (desember 2007)

Denne rettleiingen er ei vidareføring av metodedokumentet om risikostyring i staten som blei utgjeven i desember 2005. Han kan hjelpe verksemdene til å få ein god start på arbeidet med risikostyring og utvikle det vidare, slik at det blir eit nyttig verktøy i verksemdsstyringa.


Evaluering av statlige tilskuddsordninger

(november 2007)

I evaluering av tilskuddsordninger undersøker vi i hvilken grad tilskuddene har effekter og bidrar til måloppnåelse som forventet eller forutsatt. Hvorvidt tilskuddene gir de resultatene som søkes oppnådd, vil avhenge dels av måten ordningen er utformet på og dels av måten den er forvaltet på. Dette er bakgrunnen for at veilederen har fokus på metodikk for å evaluere om en tilskuddsordning har noen effekt og om den er hensiktsmessig forvaltet og utformet.


Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer

(oktober 2007)

En sjekkliste til hjelp i evalueringsarbeidet. I denne folderen viser vi hvordan en statlig virksomhet kan legge opp arbeidet i planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer. Anbefalingene er utformet som sjekklister som kan anvendes både ved intern og ekstern evaluering.


Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringar 

(oktober 2007)

Ei sjekkliste til hjelp i evalueringsarbeidet. I denne foldaren viser vi korleis ei statleg verksemd kan leggje opp arbeidet med å planleggje, gjennomføre og følgje opp evalueringar. Tilrådingane er utforma som sjekklister som kan brukast både ved intern og ekstern evaluering.


Resultatmåling. Mål- og resultatstyring i staten

(desember 2006, 2. opplag redigert 2010)

Statlig virksomhet er kompleks, og det er mange utfordringer knyttet til måling av resultater. Resultatene kan ofte ikke måles i økonomiske termer. Nettopp derfor er resultatmåling spesielt viktig i statlige virksomheter. I denne veilederen gis en grunnleggende innføring i hvordan resultater kan måles, og hvordan informasjon om resultater kan brukes i den interne styringen av statlige virksomheter. De fleste statlige virksomheter måler allerede sine resultater. Formålet med veilederen er å bidra til å videreutvikle resultatmålingen.


Behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser 

(juni 2006)

UTGÅTT
Vi gjør oppmerksom på at denne veilederen er basert på utdatert rundskriv fra Finansdepartementet R-109/2005. Oppdatert, utdypende info om hvordan å behandle usikkerhet i en samfunnsøkonomisk analyse, nå kan leses i Veileder i samfunnsøkonomisk analyse, kap 4.4.

Denne veilederen gir statlige virksomheter en enkel innføring i håndtering av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen bygger på metodegrunnlaget fra Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2005), og kan betraktes som en utbygging av omtalen av risiko i denne. Det bør påpekes at usikkerhetsvurderingene i en samfunnsøkonomisk analyse ikke behøver å være spesielt kompliserte eller vanskelige. I mange tilfeller vil de være sammenfallende med vurderingene i en analyse av et privat prosjekt.


Behandling av usikkerheit i samfunnsøkonomiske analysar

(juni 2006)

Denne rettleiaren gir statlege verksemder ei enkel innføring i å handtere usikkerheit i samfunnsøkonomiske analysar. Rettleiaren byggjer på metodegrunnlaget frå Finansdepartementets rettleiing i samfunnsøkonomiske analysar (2005) og kan reknast som ei utbygging av risikoomtalen i denne. Det bør påpeikast at usikkerheitsvurderingane i ein samfunnsøkonomisk analyse ikkje treng å vere spesielt kompliserte eller vanskelege. I mange tilfelle fell dei saman med usikkerheitsvurderingane i ein analyse av eit privat prosjekt.

Denne rettleiaren er basert på utdatert rundskriv frå Finansdepartementet R-109/2005. 


Veileder i samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering av IKT-prosjekter

(mai 2006)

Målet med veilederen er å gi en oversikt over hvordan ledelsen i statlige virksomheter kan få et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere igangsettelse av IKT-prosjekter, og å gi en detaljert beskrivelse av hvordan samfunnsøkonomiske analyser kan gjøres i det enkelte prosjekt. Veilederen inneholder i tillegg retningslinjer for hvordan man bør følge opp slike prosjekter og sikre gevinstrealisering.

Vi gjør oppmerksom på at denne veilederen er basert på utdatert rundskriv fra Finansdepartementet R-109/2005.


Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen, metodedokument

(desember 2005)

Dette dokumentet beskriver en metode for hvordan man på en strukturert måte kan benytte risikostyring og intern kontroll som et verktøy for å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten oppnår sine målsettinger. I arbeidet med metodedokumentet er det tatt utgangspunkt i et anerkjent internasjonalt rammeverk (COSO ERM, 2004). Den framgangsmåten som skisseres er tilpasset det statlige økonomiregelverket og statlige behov.