Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Rapporter

Dette er en oversikt over rapporter utgitt i DFØs fagserie. Rapportene er tilgjengelig for direkte nedlastning i pdf-format.


2017

Rapport 6/2017: Områdegjennomgang - kartlegging av tilskudd til kommunesektoren

DFØ og Difi  har i samarbeid gjennomført en kartlegging av tilskudd til kommunesektoren. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-departementet og Finansdepartementet. Den skal gi et kunnskapsgrunnlag for regjeringens områdegjennomgang, som gjennomføres av et ekspertutvalg. Det overordnede målet med gjennomgangen er å effektivisere tilskuddsforvaltningen.

Rapport 5/2017: Hvordan er regelverk for statlige tilskuddsordninger utformet?

DFØ har kartlagt hvordan regelverk for statlige tilskuddsordninger er utformet. I rapporten har vi sett på i hvilken grad tilskuddsregelverkene omtaler hovedelementene, vi har vurdert noen aspekter knyttet til kvaliteten på regelverkene og vi har sett etter kjennetegn når hovedelementene er fastsatt i forskrifts form. Kunnskap fra kartleggingen inngår som en viktig del av DFØs arbeid med utvikling av økonomiregelverket og våre kompetansetjenester om tilskudd.

Rapport 4/2017: DFØs forvaltning av utredningsinstruksen i 2016

Formålet med rapporten er å gi Finansdepartementet et grunnlag for å vurdere DFØs forvaltning av utredningsinstruksen i 2016.

 

 



Rapport 3/2017: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2016

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 2/2017: Anbefalinger om tiltak for bedre gevinstrealisering, rapport fra arbeidsgruppe i Difi/DFØ

Rapporten er utarbeidet av Difi og DFØ på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Den beskriver forslag til tiltak som kan settes i verk for å få mer og bedre gevinstrealisering i staten. Utredningen gjennomgår gevinstrealisering utfra forhold rundt tre tilnærminger (situasjoner). For hver situasjon ser vi på hva som anses som problemstillinger, vi beskriver vår oppfattelse av mål for situasjonen ift gevinstrealisering, og vi foreslår tiltak som skal bidra til mer og bedre gevinstrealisering.

 

 

Rapport 1/2017: Tilfredstiller statlige utredninger utredningsinstruksens krav?

I en ny rapport fra DFØ måler vi kvaliteten på nærmere 140 gjennomførte utredninger i 2015, for å se i hvilken grad de  tilfredsstiller  den nå gjeldende utredningsinstruksens krav. Funnene viser at det er et betydelig forbedringspotensiale: 37 prosent av utredningene har vage eller uklare beskrivelser av hvilket problem som skal løses, og sju av ti utredninger vurderer ikke alternative tiltak. 

Utredningsinstruksen inneholder for første gang definerte minimumskrav til alle statlige utredninger i form av seks grunnleggende spørsmål om blant annet problemet, virkninger og forutsetninger for vellykket gjennomføring. Rapporten tar for seg høringssaker fra en rekke departementer. Resultatene viser at de statlige  utredninger må endre seg i betydelig grad for å tilfredsstille innholdskravene i den nye utredningsinstruksen.

 

2016

Rapport 2/2016: Oversikt over statlige virksomheter med utgangspunkt i økonomiregelverkets bestemmelser

Rapporten gir en oversikt over statlige virksomheter med utgangspunkt i økonomiregelverkets bestemmelser, og synliggjør den hierarkiske sammenhengen mellom ulike regnskapsførende enheter, virksomheter og departement.

Rapport 1/2016: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2015

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

2015

Rapport 3/2015: Bruk av sektoranalyser og evalueringer (lenke til nedlasting hos Difi)

Kartleggingen gir en beskrivelse av hvordan ordninger for analyser med ulike formål er utformet i noen andre land og oppsummerer erfaringer fra tidligere norske ordninger, bl.a. fra områdegjennomganger. Den presenterer viktige funn og mulige læringspunkter med utgangpunkt i kartleggingen som kan være relevante for norske ordninger. Rapporten er laget av DFØ og Difi.

Rapport 2/2015: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 1/2015: Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag – status 2013

Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for å tydeliggjøre hvilket samfunnsproblem et prosjekt skal løse, hvilke mål som finnes for prosjektet og hvilke alternativer som er aktuelle for å løse problemet. Rapporten gir en oversikt over bruken av samfunnsøkonomiske analyser som beslutningsgrunnlag i statlig forvaltning.

2014

Rapport 2/2014: Kartlegging av årsrapporter 2012

Kartleggingsrapporten gir et bilde av det faktiske innholdet i arsrapportene for 2012. Dette skal blant annet danne et utgangspunkt for senere evalueringer av virkningene av de nye regelverkskravene. Dokumentstudiene som ligger til grunn for kartleggingen omfatter et utvalg pa 77 statlige virksomheters arsrapporter og arsregnskap for 2012.

 

Rapport 1/2014: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

2013

Rapport 2/2013: Kompetanse i statlig styring

På oppdrag fra Finansdepartementet har DFØ gjennomført en studie av kompetansesituasjon og -behov i statlige virksomheter innenfor fagområder som dekkes av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. I denne rapporten oppsummeres funn fra studien.

Rapport 1/2013: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2012

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

2012

Rapport 4/2012: Statlige tilskudd – beløpsmessige oversikter for 2008–2011

Rapporten gir en oversikt over hvor mye som årlig utbetales i tilskudd, antall bevilgninger, fordelingen av disse beløpene på departement og mottakergruppe, samt endringer i tilskuddsbeløp i perioden 2008 til 2011.

Rapport 3/2012: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 2/2012: Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Rapporten er en kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning. Formålet med kartleggingen er å fremskaffe mer kunnskap om departementenes bruk av øremerking av tilskudd til navngitte mottakere slik dette fremkommer i budsjettproposisjonene for 2011.

Rapport 1/2012: Evalueringsportalen etter ett års drift - en erfaringsoppsummering

Formålet med rapporten er å gi en statusbeskrivelse og oppsummering av erfaringene knyttet til Evalueringsportalen etter et års drift. Portalen ble tilgjengeliggjort 28. oktober 2010 og lansert 27. januar 2011..

2011

Rapport 3/2011: Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter – en kartlegging

Rapporten gjengir resultater fra undersøkelser som Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har gjennomført for å kartlegge i hvilket omfang og på hvilke måter statlige virksomheter bruker informasjon om produktivitet i styringen.

Rapport 2/2011: Styringsmodell i et departement (pdf)
Rapporten er en beskrivelse av styringsmodellen i et departement og gjenspeiler jobben SSØ har utført så langt i arbeidet med å utvikle en helhetlig styringsmodell. I tillegg til det som er referert til i rapporten er det arbeidet med retningslinjer innenfor viktige styringsprosesser.

 

Rapport 1/2011: SSØs forvaltning av økonomiregelverket i 2010

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som SSØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og SSØs oppfølging av disse.

2010

Rapport 3/2010: SSØs forvaltning av økonomiregelverket i 2009 (pdf)

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som SSØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og SSØs oppfølging av disse.

Rapport 2/2010: Statlige tilskudd – beløpsmessige oversikter for 2008 (pdf)

Rapporten gir en oversikt over samlet omfang av tilskudd fra staten og over fordelingen av tilskuddene etter enkelte viktige kjennetegn. Et slikt faktagrunnlag skal gi en systematisert oversikt, til bruk blant annet ved formidling av informasjon om statlige tilskudd både internt i staten og overfor andre.

Rapport 1/2010: Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 (pdf)

SSØ har gjennomført en brukerundersøkelse blant statlige virksomheter som benytter en eller flere av våre tjenester. Formålet har vært å måle effekter av og tilfredshet med SSØs tjenester på forvaltnings- og analyseområdet. Undersøkelsen omfatter spørsmål knyttet til kurs, veiledningsmateriell, rådgivning, frokostseminar og nettverk.

2009

Rapport 9/2009: Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak (pdf)

SSØ har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert tre eksempler på forebyggende tiltak i offentlig virksomhet som har vist god mål- og resultatstyring og risikostyring.

 

Rapport 8/2009: Forebyggingstiltak - metodisk vurdering av samfunnsøkonomiske analyser (pdf)

Rapporten vurderer i hvilken grad beslutningsverktøyet samfunnsøkonomisk analyse blir benyttet på en faglig god måte i et utvalg samfunnsøkonomiske analyser av forebyggende tiltak.

Rapport 7/2009: Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet (pdf)

Rapporten gir en vurdering av om KKDs administrasjon for tilskuddsforvaltning er tilfredsstillende i forhold til kravene fastsatt i Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Rapport 6/2009: Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet (pdf)

Formålet med utprøvingen har vært å legge til rette for et bedre informasjonsgrunnlag for styringen i statlige virksomheter, slik at ressursbruken blir mer effektiv. Informasjonen skal både kunne brukes i virksomhetens interne styring, i etatsstyringen og som tilleggsinformasjon til Stortinget.

Rapport 5/2009: Oppsummering av innrapportert ressursbruk fra ny pilot og høgskolesektoren (pdf)

Rapporten er en oppsummering av innrapportert ressursbruk ved etablering av åpningsbalanse ved 23 statlige høgskoler i 2008, samt tre universiteter og tre vitenskapelige høgskoler i 2007. I tillegg oppsummeres innrapportert ressursbruk fra Justervesenet ved innføring av periodisert regnskap og ny kontoplan etter nye statlige regnskapsstandarder (SRSer).

Rapport 4/2009: Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging (pdf)

SSØ har på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomført en kartlegging som har sett nærmere på bruk av internrevisjon og andre funksjoner for intern kontroll i statlig sektor.

Rapport 3/2009: Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2008 (pdf)

Rapporten presenterer resultatene av en brukerundersøkelse blant statlige virksomheter som benytter en eller flere av SSØs tjenester. Tjenestene omfatter kurs, veiledere, nettverk og rådgivning innenfor fagområdene regelverksforvaltning, virksomhetsstyring samt samfunnsøkonomisk analyse og evaluering.

Rapport 2/2009: Bruken av periodisert regnskapsinformasjon og nøkkeltall i styringen (pdf)

Rapporten er basert på en analyse av resultatene fra en kartlegging Styringsprosjektet i SSØ gjennomførte i 2008. Målgruppen var departementer og pilotvirksomheter som deltok i utprøvingsarbeidet om periodisert regnskap i staten.

Rapport1/2009: Erfaringsoppsummering – Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 (pdf)

I 2007 og 2008 ble det gjennomført flere tiltak av forskjellig karakter for å belyse styringsmessige virkninger. Denne rapporten oppsummerer og analyserer hovederfaringene fra arbeidet med disse problemstillingene.

2008

Rapport 8/2008: Mål- og resultatstyring i St.prp. nr.1 (2007-2008) En casestudie.(pdf)

Rapporten omhandler en kartlegging av hvordan mål- og resultatstyring som overordnet styringsprinsipp kommer til uttrykk i fem departementers budsjettproposisjoner for 2008.

Rapport 7/2008: Elektronisk faktura i staten (pdf)

Rapporten presenterer resultatene av SSØs undersøkelse om hvordan statlige virksomheter organiserer økonomiforvaltningen, med vekt på håndteringen av inngående fakturaer. Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet.

Rapport 6/2008: Forprosjekt tildelingsbrev (pdf)

SSØ har på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomført en casestudie knyttet til hvordan overordnede styringssignaler innenfor rammene av mål- og resultatstyring formidles gjennom tildelingsbrev, og operasjonaliseres internt i enkelte statlige virksomheter.

Rapport 5/2008: Kartlegging av kontoplaner og føringsprinsipper i staten (pdf)

I tildelingsbrevet for 2007 fikk SSØ i oppdrag å gjennomføre en kartlegging med formål å dokumentere omfang av bruk av elementer av periodisering i virksomhetsregnskapene. Kartleggingen dokumenterer også hvilken innretning bruken har, og om virksomhetene bruker andre kontoplaner enn statens kontoplan.

Rapport 4/2008: Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester (pdf)

Rapporten beskriver effekten av SSØs tjenestetilbud til statlige virksomheter innenfor budsjett, regnskap, lønn og personal, elektronisk fakturabehandling, samt rådgivning og kompetansetiltak innen økonomi- og virksomhetsstyring.

Rapport 3/2008: SSØs regelverksforvaltning i 2007 (pdf)

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som SSØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og SSØs oppfølging av disse.

Rapport 2/2008: Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 (pdf)

SSØ gjennomførte for første gang i 2008 en brukerundersøkelse rettet mot de virksomheter som benytter tjenester utviklet av Forvaltnings- og analyseavdelingen. Rapporten gjennomgår resultatene av undersøkelsen.

Rapport 1/2008: Samfunnsøkonomisk analyse av strukturendringer i Universitets- og høyskolesektoren (pdf)

SSØ gjennomførte en samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Stjernø-utvalget for høyere utdanning. Målet med analysen var å bidra til et godt beslutningsgrunnlag ved vurdering av de fire modellene for fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren som utvalget skisserte.