Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Analyser

Denne siden inneholder utvalgte samfunnsøkonomiske analyser utarbeidet av DFØ. Analysene er tilgjengelig for nedlastning i pdf-format.

Samfunnsøkonomisk analyse av krav om elektronisk faktura (pdf), vedlegg nr. 4 til AGFA-rapporten 28.02.2008

Finansdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet nedsatte i 2007 en arbeidsgruppe for å utrede et mulig pålegg om bruk av elektronisk faktura til staten. SSØ har bistått arbeidsgruppen i utarbeidelsen av den samfunnsøkonomiske analysen. Gruppen anbefaler at det innføres et krav om elektronisk faktura til staten.


Samfunnsøkonomisk analyse av ehandel (pdf)  27.03.2007

Denne rapporten vurderer gevinster og kostnader ved en sentralisert satsning på ehandel. Her drøftes ulike innkjøpsløsninger, tiltak og anbefalinger for å fremme ehandel.


Skattefunnordningen (pdf), evalueringsrapport, 30.08.2006

Evalueringen ser på om dagens forvaltning av Skattefunnordningen er organisert på en effektiv og hensiktsmessig måte. Blant annet vurderes det om gjeldende retningslinjer og administrering av ordningen gir grunnlag for en tilfredsstillende økonomistyring.


Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere (pdf) 30.09.2005

SSØ og Nærings- og handelsdepartementet har på oppdrag for Eiendomsmeglingslovutvalget gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse knyttet til en eventuell innføring av kompetansekrav for personer som utøver eiendomsmeglingsvirksomhet.

Bakgrunnsnotat om mål- og resultatstyring (pdf) 22.03.2005

Mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i staten, og en naturlig del av en virksomhets helhetlige økonomistyring. Dette notatet gir en bred innføring i ulike innfallsvinkler til fagområdet, og beskriver også ulike ambisjoner som kan legges til grunn for å ta dette i bruk.


Samfunnsøkonomisk analyse av elektronisk fakturabehandling (pdf)  07.02.2005 

SSØs visjon er effektiv ressursbruk i staten. En naturlig måte å omsette denne visjonen i praktiske resultater er å identifisere og kartlegge kostnadsdrivende prosesser i staten for så å effektivisere disse. I denne analysen drøftes den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av å innføre elektronisk fakturabehandling for virksomhetene som er kunder hos SSØ.