Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Unntakssøknader

DFØ forvalter økonomiregelverket i staten. Som del av regelverksforvaltningen har DFØ myndighet til å innvilge unntak fra kravene. Unntakssøknader sendes inn av departementene på vegne av underliggende virksomheter, og når DFØ innvilger unntak gjelder de som hovedregel i inntil fem år. Nedenfor ligger en samlet oversikt over de innsendte søknadene og svarene på unntakene fra økonomiregelverket som fortsatt er gyldige. Lenke til søknader er lagt under departement og lenke til DFØs svarbrev med vedtakene er lagt under varighet. Vi gjør oppmerksom på at enkelte virksomhetsnavn og henvisninger til punkter i økonomiregelverket kan være endret etter at sakene ble behandlet.

Departement Virksomhet Tema Varighet
KD Universitetets- og høyskolesektoren  Unntak fra å følge SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og blanse slik at virksomhetene kan presentere ikke innteksført bevilgning på en egen regnskapslinje under statens kapital i et nytt avsnitt C IV. For regnskapsårene 2016 og 2017
ASD, BLD, FIN, HOD, JD, KUD, NFD og OED

Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet

Unntak fra krav til autorisering av betalingsoppdrag slik at oppgaven kan gjøres av en tjenesteyter på vegne av virksomheten Inntil videre
FD Forsvarets materiellorganisasjon Unntak fra flere krav i regelverket Regnsåret 2017
KD Norges forskningsråd Unntak fra konsernkontoordningen for å opprette valutakontoer som benyttes i EU-prosjekter hvor virksomheten har en koordinatorrolle 31.12.2017
NFD NIFES Unntak fra konsernkontoordningen for å opprette valutakontoer som benyttes i EU-prosjekter hvor virksomheten har en koordinatorrolle 31.12.2017
NFD Havforsknings-instituttet Unntak fra konsernkontoordningen for å videreføre en valutakonto som benyttes i EU-prosjekter hvor virksomheten har en koordinatorrolle 31.12.2017
KD VEA - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Unntak fra konsernkontoordningen for å videreføre en valutakonto som benyttes i EU-prosjekter hvor virksomheten har en koordinatorrolle 31.12.2017
KLD Statens kartverk Unntak fra konsernkontoordningen for å opprette en valutakonto som benyttes i EU-prosjekter hvor virksomheten har en koordinatorrolle 31.12.2017
KD Senter for internasjonalisering av utdanning Unntak fra konsernkontoordningen for å videreføre en valutakonto som benyttes i EU-prosjekter hvor virksomheten har en koordinatorrolle 31.12.2017
FIN Skattedirektoratet Unntak slik at virksomheten i en overgangsperiode etter omorganisering kan benytte to ulike regnskapsprinsipper i den løpende bokføringen 31.12.2017
OED Norges vassdrags- og energidirektorat Unntak fra krav til at betalingsoppdrag skal produseres i virksomhetens økonomisystem slik at virksomheten kan sende eurobetalinger ved å benytte bankens løsning for on-line remittering 31.12.2017
NFD GIEK Unntak fra krav om  bruk av standard kontoplan for fondsregnskapene og krav om separat regnskap for hvert fond. 31.12.2017
SD Statens vegvesen Unntak fra standard kontoplan slik at Statens vegvesen kan benytte konto 220 i forbindelse med forskudd til vegprosjekter fra fylkeskommuner, kommuner, bompengeselskaper og andre aktører. 31.12.2017
JD Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Unntak slik at virksomheten i en overgangsperiode etter omorganisering kan benytte to ulike regnskapsprinsipper i den løpende bokføringen og avlegge årsregnskapet for 2017 etter kontantprinsippet 31.12.2017
KD Universitetet i Oslo  Unntaket gir virksomheten anledning til å benytte de reserverte kontoene 272
og 273 for å spesifisere grunnlaget for merverdiavgift ved innførsel av varer
31.12.2017
OED Norges vassdrags- og energidirektorat Unntak for opprettelse av valutakonto i euro utenfor statens konsernkontoordning. Unntak for produksjon og overføring av betalingsoppdrag uten bruk av økonomisystemet (on-line remittering). 31.12.2018
JD Politidirektoratet Unntak fra konsernkontoordningen for å opprette en valutakonto som benyttes i EU-prosjekter hvor virksomheten har en koordinatorrolle 31.12.2018
KD Høgskolen i Gjøvik Unntak fra konsernkontoordningen slik at virksomheten kan etablere kontantkortordning for utenlandske studenter med kortvarig opphold i Norge 31.12.2018
OED Petoro AS Unntak fra kravet om å legge standard kontoplan for statlige
virksomheter inn i regnskapssystemet slik at alle føringer i regnskapet (kontospesifikasjonen) for
SDØE følger de angitte artskontoene.
31.12.2018
JD Politidirektoratet Unntak slik at virksomheten kan benytte kredittkort med bedriftsansvar (virksomhetskort) til uttak av kontanter 31.12.2018
NFD Eksportfinans ASA/Eksportkreditt Norge AS Unntak for opprettelse av valutakonto i euro utenfor statens konsernkontoordning. Unntak for produksjon og overføring av betalingsoppdrag uten bruk av økonomisystemet (on-line remittering) 31.12.2018
LMD Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Unntak for bruk av bruk av nytt format ved eu betalinger 31.12.2018
KD Høgskolen i Østfold Unntak fra konsernkontoordningen slik at virksomheten kan etablere kontantkortordning for utbetalinger til utvekslingsstudenter 31.05.2019
KMD Statens kartverk Unntak fra konsernkontoordningen slik at virksomheten kan etablere kontantkortordning for utbetalinger i forbindelse med bistandsprosjekter 31.05.2019
ASD Statens pensjonskasse Unntak for bruk av bruk av nytt format ved eu betalinger 30.06.2019
KD Norges handelshøyskole Unntak for bruk av bruk av nytt format ved eu betalinger 30.06.2019
LMD Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Unntak slik at virksomheten kan oppfylle kravet til innhold i
kunde-/leverandørspesifikasjon i to spesifikasjoner i stedet for én
30.06.2019
OED Petoro AS Unntak for å benytte en ekstern tjenesteyter for regnskapstjenester 31.12.2019
OED Petoro AS Unntak fra krav til seks deler i årsrapporten slik at årsrapporten for SDØE inngår i en samlet årsberetning 31.12.2019
ASD Arbeids- og velferdsetaten Unntak fra konsernkontoordningen for å opprette en valutakonto i USD som en del av virksomhetens ordinære drift og aktivitet 31.12.2019
NFD Sjøfartsdirektoratet Unntak for å videreføre valutakonto utenfor statens konsernkontoordning tilknyttet virksomhetens utenlandsavdeling. Unntak for produksjon og overføring av betalingsoppdrag uten bruk av økonomisystemet (on-line remittering). 31.12.2019
FD Forsvaret Unntak fra konsernkontoordningen for å videreføre valutakonto samt unntak slik at eksterne kan autorisere utbetalinger fra valutakontoen. 31.12.2019
KD Norges musikkhøgskole Unntak fra konsernkontoordningen slik at virksomheten kan etablere kontantkortordning for utenlandske studenter  31.12.2019
FIN FIN/Gjeldsseksj. Unntak fra krav til betalingsformidling slik av virksomheten for terminbetalinger for statslån og ut- og innbetalinger ved forvaltning av portoføljen av rentebytteavtaler 31.12.2019
KD Høgskolen i Oslo og Akershus Unntak fra konsernkontoordningen slik at virksomheten kan etablere kontantkortordning for utenlandske studenter  31.12.2019
NFD Norsk romsenter Unntak fra konsernkontoordningen for å opprette en valutakonto i USD og euro som en del av virksomhetens ordinære drift og aktivitet 31.12.2019
KD Universitetet i Nordland Unntak fra konsernkontoordningen slik at virksomheten kan etablere kontantkortordning for utenlandske studenter  31.12.2019
KD Samisk Høgskole Unntak fra konsernkontoordningen slik at virksomheten kan etablere kontantkortordning for utenlandske studenter  31.12.2019
KD Universitetet i Oslo Unntak fra konsernkontoordningen slik at virksomheten kan etablere kontantkortordning for utenlandske studenter  31.12.2019
ASD Arbeids- og velferdsetaten Unntak for produksjon og overføring av betalingsoppdrag uten bruk av økonomisystemet (on-line remittering) 31.12.2019
OED Petoro AS Unntak fra å ta i bruk de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapet til SDØE 31.12.2019
KD Statens lånekasse for utdanning Unntak fra konsernkontoordningen slik at virksomheten kan etablere kontantkortordning for utbetaling av utstyrsstipend 31.12.2019
KLD Miljødirektoratet Unntak fra konsernkontoordningen slik at virksomheten kan etablere kontantkortordning for utbetalinger i forbindelse med møter og workshops der deltagerne skal ha kostpenger dekket 31.12.2019
OED Oljedirektoratet  Unntak fra konsernkontoordningen for bruk av kontantkort  31.12.2019
SD Statens vegvesen Unntak for å opprettholde og opprette bankkontoer utenfor statens konsernkontoordning som brukes til handel av energi 31.03.2020
KD Universitetet i Bergen Unntak for å videreføre valutakonto utenfor statens konsernkontoordning tilknyttet virksomhetens utenlandsavdeling. Unntak for produksjon og overføring av betalingsoppdrag uten bruk av økonomisystemet (on-line remittering). 31.12.2020
JD Politidirektoratet Unntak fra krav til 10 års oppbevaringstid for utbetalingsdokumenter i papirform knyttet til anskaffelser som er bokført før 1. januar 2011. 31.12.2020
NFD GIEK Unntak fra konsernkontoordningen for å videreføre valutakontoer i USD og euro som en del av virksomhetens ordinære drift og aktivitet 31.12.2020
NFD Eksportkreditt Norge AS Unntak fra konsernkontoordningen for å opprette en valutakontoer som en del av virksomhetens ordinære drift og aktivitet 31.12.2020
SD Jernbaneverket Unntak for å opprettholde en bankkontoe utenfor statens konsernkontoordning som brukes til handel av energi 31.12.2020
FIN Finanstilsynet Unntak fra krav til oppstilling av bevilgningsrapporteringen slik at virksomheten kan benytte hjelpekolonner 31.12.2020
FIN Statistisk sentralbyrå Unntak fra krav til oppstilling av bevilgningsrapporteringen slik at virksomheten kan benytte hjelpekolonner 31.12.2020
NFD Justervesenet Unntak fra krav til oppstilling av bevilgningsrapporteringen slik at virksomheten kan benytte hjelpekolonner 31.12.2020
KMD Statsbygg Unntak fra krav til bestilling slik at innleid personell kan bestille varer og tjenester på kontrakter og planer godkjent av virksomheten 31.12.2021
NFD GIEK Unntak fra krav til bruk av de statlige regnskapsstandardene slik at virksomheten kan benytte en oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse 31.12.2021
KD Norges Handelshøyskole Unntak fra konsernkontoordningen for å opprette en valutakonto i USD som en del av virksomhetens ordinære drift og aktivitet 31.12.2021
KMD Kartverket  Unntak fra konsernkontoordningen for å opprette en valutakonto som benyttes i prosjekter hvor virksomheten har en koordinatorrolle 31.12.2021
BLD Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Unntak fra konsernkontoordningen for å opprette bankkonto som erstatter bruk av håndkasser og unntak for produksjon og overføring av betalingsoppdrag uten bruk av økonomisystemet (on-line remittering) 31.12.2022
NFD GIEK Innbetaling og oppgjør av arbeidsgiveravgift Varig unntak
KD NTNU Unntak fra reglement for økonomistyring i staten § 20 om forsikring av statens risiko (selvassurandørprinsippet) Varig unntak
NFD GIEK Garantiordninger:  a) Simpel kausjonist  b) Risikofordeling på pro rata basis c) Garantiprovisjon som engangspremie  d) Statens ansvar ved stigning i valutakurs  e) Garantierklæring/inngåelse av avtale f) Periodisk rapportering fra lånegiver Varig unntak
KD Norges forskningsråd Unntak fra reglement for økonomistyring i staten § 20 om forsikring av statens risiko (selvassurandørprinsippet) Varig unntak
FD Forsvaret Unntak for å  benytte beløpsgrense på kr 100.000,- i stedet for kr 30.000 ved balanseføring av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, jamfør SRS 17 punkt 7 Varig unntak