Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Pensjonsutgifter blir synlige i statlige virksomheters budsjett og regnskap

Fra 2017 skal pensjonsutgifter tas med i budsjett og regnskap til den enkelte statlige virksomhet. Berørte virksomheter må tilpasse sine systemer og rutiner slik at pensjonsutgifter kan regnskapsføres fra og med 1. januar.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om regnskapsmessig forståelse og praktisering av den nye ordningen for pensjonspremie kan rettes til

Spørsmål knyttet til pensjonsordningen og fakturering av pensjonspremie kan rettes til

I forslaget til statsbudsjettet for 2017 (kapittel 8.3) ble det varslet om endringer i ordningen for pensjonspremie til Statens pensjonskasse for ordinære statlige forvaltningsorganer (“bruttobudsjetterte virksomheter”) herunder departementer, jf. reglement for økonomistyring i staten § 2.

Fram til nyttår er hovedprinsippet for statlige virksomheter at de ikke betaler pensjonspremie til Statens pensjonskasse. Dette hovedprinsippet endres fra 1. januar 2017, under forutsetning av Stortingets bevilgningsvedtak.

Formålet med endringen er å bidra til at virksomhetene i større grad ansvarliggjøres for sine pensjonsutgifter, og at utgiftene synliggjøres på en bedre måte i budsjett og regnskap.

Den nye ordningen innebærer at statlige virksomheter som i dag ikke betaler premie til Statens pensjonskasse, skal betale pensjonspremie fra neste år. Virksomhetene skal budsjettere og regnskapsføre arbeidsgiverandel av pensjonspremien og medlemsandelen på to prosent. Virksomhetene skal også beregne og regnskapsføre arbeidsgiveravgift av pensjonspremien (arbeidsgiverandelen), og av bruttolønn (før trekk av medlemsandelen). Budsjettpostene for virksomhetene er oppjustert i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Hvordan virksomhetene skal regnskapsføre pensjonspremien står i Finansdepartementets rundskriv R-118 av 20. oktober 2016. Vi vil utarbeide informasjon om regnskapsmessig håndtering til virksomheter som omfattes av den nye ordningen.

Spørsmål om regnskapsmessig forståelse og praktisering av den nye ordningen for pensjonspremie kan rettes til regelverk@dfo.no. Spørsmål knyttet til pensjonsordningen og fakturering av pensjonspremie kan rettes til Statens pensjonskasse.