Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Endringer i økonomiregelverket fra 1.1.2016

Finansdepartementet fastsatte den 5. november endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene») av 12. desember 2003. Det er også gjort endringer i enkelte av rundskrivene til regelverket. Endringene trer i kraft 1. januar 2016, med unntak av endringer i rundskriv R-115 som gjelder fra og med årsregnskapet for 2015.

En oppdatert utgave av bestemmelser om økonomistyring i staten (pdf) er tilgjengelig på nettsidene til Finansdepartementet. Der finner du også oversikt over rundskrivene til regelverket.

Endringene i bestemmelsene gjelder i hovedsak kapittel 2 til 6.

  • Kapittel 2: krav om å vurdere bruk av internrevisjon er innarbeidet.
  • Kapittel 3: endret som følge av at de statlige regnskapsstandardene (SRS) er gjort obligatoriske for virksomheter som velger å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet, jf. omtale kapittel 8 i Gul bok 2016. Strukturen i kapittel 3 er også endret på noen punkter.
  • Kapittel 4: enkelte av kravene til bokføring er endret som følge av endringer i bokføringsloven med forskrifter og innføringen av nettoføringsordningen for merverdiavgift i statsforvaltningen.
  • Kapittel 5: det er gjort et par tekstlige endringer på bakgrunn av andre regelverksendringer.
  • Kapittel 6: det er kun foretatt én endring, og det gjelder punkt 6.3.5 om utbetaling av tilskudd.

Her finner du en detaljert oversikt over endringene i alle kapitler (med «spor endringer»):

Det er også endringer i tre av de faste rundskrivene fra Finansdepartementet.

Størst endringer er gjort i rundskriv R-115 om årsregnskap, først og fremst som følge av endringene i bestemmelsene kapittel 3. Det er også gjort noen endringer på bakgrunn av erfaringer fra forvaltningen av rundskrivet. Endringene i rundskriv R-115 gjelder fra og med årsregnskapet for 2015.

I rundskrivene R-104 og R-105 om oppgjørskontoer og bruk av betalingskort er henvisninger til bestemmelsene oppdatert og noen mindre endringer innarbeidet.

For øvrig har Finansdepartementet samtidig vedtatt å oppheve rundskriv R-106 med presiseringer av økonomiregelverket for nettobudsjetterte virksomheter. Det skjer på bakgrunn av at kravene til regnskapsføring og årsregnskap i disse virksomhetene er blitt klargjort i bestemmelsene.

Du finner nærmere informasjon om regelverksendringene under hvert kapittel i menyen til venstre.

Under hvert kapittel omtales også de tilhørende rundskrivene som er endret. For kapittel 3 og 4 og rundskriv R-115 finner du også egne notater med gjennomgang av endringene.

Veiledningsmateriell på DFØs nettsider som blir berørt av regelverksendringene, vil bli oppdatert før revidert regelverk trer i kraft 1. januar 2016.

Det gjelder blant annet oppslagsverket Ord og begreper og et veiledningsnotat om statlige fond. Videre tar vi sikte på å legge ut oppdatert veiledningsmateriell om virksomhetens årsrapport inkl. årsregnskap innen 10. desember 2015. I det oppdaterte materiellet vil endringer i rundskriv R-115 som får betydning for årsregnskapet for 2015, bli innarbeidet.