Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Endringer i økonomiregelverket fra 1.1.2014

Finansdepartementet fastsatte den 18. september endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”) av 12. desember 2003. Endringene trådte i kraft 1. januar 2014.

Kontaktinformasjon

For spørsmål ta kontakt på e-post til:

postmottak@dfo.no

 

eller ring Erik Heen på 932 42 704.

En oppdatert utgave av bestemmelser om økonomistyring i staten er tilgjengelig på nettsidene til Finansdepartementet.

Endringene er i hovedsak gjort på grunnlag av innføringen av standard kontoplan fra 2014 og arbeidet med å standardisere presentasjonen av årsrapport og årsregnskap i staten. Se omtale av utviklingsarbeider innenfor statlig økonomistyring i kapittel 9 i Gul bok 2012 og 2013. I tillegg er bl.a. kravene til bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale oppdatert på grunnlag av endringer i bokføringsloven og videreutviklet i tråd med endringene som nå gjøres med standard kontoplan og årsregnskap. Det er også gjort enkelte presiseringer og språklige forbedringer.

Det er særlig kapittel 1 til 4 i bestemmelsene som er berørt av endringene. Kapittel 1 og 2 berøres i hovedsak av krav til årsrapport mens krav til årsregnskap og standard kontoplan er tatt inn i kapittel 3. Nærmere bestemmelser om årsregnskap er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. I kapittel 4 er det gjort tilpasninger som følge av endringer i bokføringsloven med tilhørende forskrifter.

I kapitlene 5, 6, 7 og 8 er det gjort noen mindre justeringer, deler av endringene følger av endringene som er gjort i kapittel 1 til 4 og deler er tekstlige presiseringer.

DFØ har lagt ut dokumenter med nærmere informasjon om regelverksendringene. Dette omfatter omtale av de største endringene i hvert av kapitlene og bakgrunnen for endringene, samt oversikter over endringene i de enkelte kapitlene slik at de nye bestemmelsene kan sammenholdes med de tidligere. Dokumentene finner du under hvert kapittel i menyen til venstre.

Her finner du oversikt over endringene i bestemmelsene.

I grønn boks til høyre finner du relevante presentasjoner og dokumentasjon.