Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Økonomiregelverket i staten

Regelverket for økonomistyring i staten, også omtalt som økonomiregelverket, er ein felles instruks for departementa og dei underliggjande verksemdene i statsforvaltinga.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om korleis økonomiregelverket skal tolkast, kan rettast til:

DFØ saksbehandlar spørsmål så raskt som mogleg og normalt innan 3 veker. Oppgi i e-posten kva saka gjeld, og vis gjerne til kva punkt i regelverket spørsmålet er knytt til.

Ta eventuelt direkte kontakt med:

  • Erik Heen: 932 42 704
  • Cecilie Bugge-Asperheim: 958 65 625
  • Britt Torunn Hove: 952 81 351
  • Jonas Kjærvik: 911 95 193
  • Anders Myhren: 932 42 710

Trykte eksemplar av regelverket

Offentlege institusjonar kan tinge trykte eksemplar av økonomiregelverket frå:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

Publikasjonskode: R-0564 B

Forvalte økonomiregelverket og aktivt gi råd om korleis det kan forbetrast

Økonomiregelverket består av eit reglement med tilhøyrande føresegner og rundskriv. Reglement for økonomistyring i staten inneheld hovudreglane. Føresegnene og rundskriva inneheld meir detaljerte reglar og utdjupar hovudreglane i reglementet.

Formålet med økonomiregelverket er å sikre

  • at statlege midlar blir brukte og inntekter oppnådde i samsvar med vedtaka og føresetnadene til Stortinget
  • at fastsette mål og resultatkrav blir oppnådde
  • at statlege midlar blir brukte effektivt
  • at statlege materielle verdiar blir forvalta på ein forsvarleg måte

Økonomiregelverket inneheld reglar og føresegner om korleis departementa skal styre verksemder, den interne verksemdstyringa, rekneskapsføring, rapportering og bokføring, betalingsformidling og tilskotsordningsforvalting, garantiar og stønadsordningar til private.

Rolla til DFØ

DFØ har fått myndigheit frå Finansdepartementet til å forvalte økonomiregelverket.

DFØ-forvaltinga går i hovudsak ut på å ta stilling til spørsmål om korleis økonomiregelverket skal forståast og tolkast, behandle unntakssøknader, utarbeide rettleiingar og halde kurs for statlege verksemder. DFØ greier òg ut om og kartlegg ulike tema.

I menyen til venstre finn du ei samling svar på korleis økonomiregelverket skal forståast under Tolkningsuttalelser. Vidare finn du rettleiing til ulike føresegner i økonomiregelverket på sidene Ord og begreper og Ofte stilte spørsmål.

DFØ-rettleiingane kan òg gi svar på spørsmål om bestemte tema i økonomiregelverket.

Søknad om unntak frå økonomiregelverket

Verksemder som ønskjer å få unntak frå økonomiregelverket, må søkje om det per brev via det overordna departementet.

Sjå elles rettleiinga under Ord og begreper om unntak frå den statlege konsernkontoordninga for å opprette valutakonto.

Rapport 3/2017: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2016

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.


Rapport 1/2016: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2015

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 2/2015: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 1/2014: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 1/2013: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2012

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 3/2012: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.