Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Internrevisjon i statlige virksomheter

Finansdepartementet har fastsatt rundskriv om internrevisjon i statlige virksomheter. Statlige virksomheter med inntekter eller utgifter over 300 millioner skal vurdere om de bør bruke internrevisjon. For virksomheter som allerede har etablert internrevisjon, stilles det også krav til innretning av internrevisjonen.

Kontaktinformasjon

Hva er internrevisjon?

Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Den bidrar til at organisasjonen oppnår sine målsettinger ved å evaluere og forbedre effektiviteten og å vurdere hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for styring og kontroll.

Internrevisjon er en organisatorisk enhet som skal rapportere til øverste ledelse og være objektiv og uavhengig av resten av organisasjonen og områdene den reviderer.

Internrevisjonsfunksjonen har hele virksomheten som virkeområde og utarbeider en årlig risikobasert revisjonsplan for å fastsette sine prioriteringer. Den arbeider etter anerkjente standarder og benytter en systematisk metode for å gjennomgå og vurdere sentrale dokumenter, systemer og praksis. Internrevisjonen gir virksomhetsleder trygghet for at ting som er bestemt blir gjennomført som forutsatt.

For en oversikt over statlige virksomheter som bruker, eller har besluttet å bruke, internrevisjon, deres departementstilknytning og modell for organisering av internrevisjon, se her.

Krav til bruk av internrevisjon

Krav til bruk av internrevisjon i statlige virksomheter er fastsatt av Finansdepartementet i Rundskriv R-117. Kravene omfatter:

  • et krav om at alle forvaltningsorgan med inntekter eller utgifter over 300 mill. skal vurdere om de bør bruke internrevisjon.
  • et krav om innretning for de virksomhetene som har etablert eller skal etablere internrevisjon. Kravet om innretning omfatter krav til organisering, kompetanse, rapportering og informasjon fra virksomheten.

Veiledningsmateriell for virksomheter som skal vurdere å etablere internrevisjon

DFØ har utarbeidet en veiledning for statlige virksomheter som skal vurdere om de bør bruke internrevisjon – «Trenger vi en internrevisjon?». Veiledningen viser hva internrevisjon er i en statlig sammenheng og hvordan virksomheten kan gjennomføre en vurdering av om den trenger en internrevisjon. Veiledningen er knyttet til punkt 4 i R-117 Krav om å vurdere bruk av internrevisjon

Veiledningsmateriell knyttet til etablering av internrevisjon.

DFØ har utviklet en veiledning for virksomheter som skal etablere en internrevisjon – «Veiledning i innretning av internrevisjon i statlige virksomheter». I veiledningen gir DFØ sine råd og anbefalinger til punkt 5 i R-117 Krav til innretning av internrevisjoner i statlige virksomheter.

Bakgrunn og formål med kravene om internrevisjon

Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok 2014 (Prop. 1 S for 2013-2014) at en ville utrede bruk av internrevisjon i statsforvaltningen. Utredningen om internrevisjon ble startet bl.a. på bakgrunn av at flere statlige virksomheter bruker internrevisjon. Det er ingen fastsatte kriterier for hvilke virksomheter som bør bruke internrevisjon og internrevisjon er heller ikke omtalt i økonomiregelverket for staten. Til forskjell fra mange andre OECD-land praktiserer ikke Norge at Riksrevisjonen bygger på allerede utført arbeid fra internrevisjonen. Bruk av internrevisjon i staten er tatt opp av Stortinget, og internasjonale organisasjoner som IMF, og OECD har anbefalt Norge å vurdere mer utstrakt bruk av internrevisjon i staten.

En arbeidsgruppe som Finansdepartementet opprettet for å utrede spørsmålet, leverte sin rapport i juni 2014. Rapporten har vært på høring, og det er mottatt uttalelser fra departementene og underliggende virksomheter, Riksrevisjonen, Norges Interne Revisorers Forening og Den norske Revisorforening.

På dette grunnlaget har Finansdepartementet i rundskriv R-117 fastsatt retningslinjer for internrevisjon i statlige virksomheter. Formålet med de nye kravene er å etablere mer forutsigbare rammer for internrevisjon i staten og tilrettelegge for økt bruk av internrevisjon.