Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Internkontroll

Internkontroll er et lederansvar, og er en nødvendig forutsetning for god styring og måloppnåelse på alle nivå. Effektiv internkontroll bidrar til kvalitet og effektivitet i produkt- og tjenesteleveranser. Med effektiv internkontroll er virksomheten bedre rustet mot de utfordringer som vil komme.

Kontaktpersoner

Hva er internkontroll?

Internkontroll er en prosess som skal gi en rimelig sikkerhet for målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler i virksomheten.

I tillegg til kontrollaktiviteter knyttet til gjennomføringen av konkrete oppgaver, aktiviteter og prosesser omfatter internkontroll også virksomhetsovergripende systemer og strukturer som fullmakter, fordeling av roller og ansvar i virksomheten, kompetanse, kultur og holdninger, mv. Internkontroll er mye mer enn kontrollaktiviteter og etterkontroll. Internkontroll handler like mye om å forebygge uønskede hendelser.

Hvem har ansvaret for internkontroll?

Selv om virksomhetsledelsen har ansvaret for internkontroll i virksomheten, bidrar alle medarbeidere til internkontroll i sitt daglige arbeid ved å gjennomføre sine oppgaver. Det å etablere en strukturert prosess for etablering og forbedring av internkontrollen vil gi viktige bidrag til læring og forbedring i virksomheten.

Hvordan kan du videreutvikle internkontrollen i din virksomhet?

På denne nettsiden finner du praktiske råd og tips om hvordan du kan jobbe systematisk med internkontroll. DFØ har veiledningsmateriell og praktiske verktøy. Du kan også finne eksempler på hvordan statlige virksomheter jobber med internkontroll på denne nettsiden.

Veiledningsmateriell om internkontroll

Veileder i internkontroll

Veileder i internkontroll (pdf) skal gi en bedre forståelse av hva internkontroll er og hvordan statlige virksomheter kan arbeide systematisk med etablering, forbedring, og oppfølging av internkontroll.

Kort om internkontroll - for deg som er leder

Kort om internkontroll – for deg som er leder (pdf) er en kortversjon av veilederen. Her gis det en kort innføring i hva internkontroll er, hvorfor virksomheten skal ha internkontroll, hva internkontroll betyr for deg som leder, og hvordan du kan ivareta ditt ansvar for internkontroll.

Verktøy vedrørende internkontroll

DFØ har utviklet maler, sjekklister, idébanker, veiledninger og verktøy som kan benyttes i virksomhetenes praktiske arbeid med internkontroll. Statlige virksomheter må selv vurdere nytte og relevans av det enkelte verktøy og eventuelt gjøre de tilpasninger som de mener er nødvendig.

Verktøy internkontroll

For oversikt over internkontrollverktøy som er i bruk hos statlige virksomheter som har deltatt i samarbeidsforum internkontroll, se her.

Kurs i internkontroll

DFØ holder kurs i internkontroll. Foilsettet blir sendt ut til deltakeren før kurset. Det er ikke planlagt kurs i internkontroll høst 2017. Foilsettet fra siste avholdte kurs finner du her

Sammenheng med andre metoder

Flere har spurt DFØ hva som er sammenhengen mellom DFØs generiske metode og fagspesifikke internkontrollmetoder vedrørende informasjonssikkerhet, anskaffelser, sikkerhet, HMS mv. Her finner du forklaringer av disse sammenhengene samt av hvordan internkontroll henger sammen med kvalitet.