Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert.

Noen kritiske suksessfaktorer for vellykket gevinstrealisering

  • Erkjenne at ansvaret for gevinstrealisering ligger hos virksomhetsledelsen og ikke hos prosjektet.
  • Identifisere tidlig tiltakets gevinster og forutsetningene som må oppfylles for at gevinstene skal bli realisert.
  • Erkjenne at gevinstene ikke blir realiserte av seg selv, og at det derfor må settes av nok ressurser til arbeidet med gevinstrealisering.

 

Kontaktinformasjon

Send en e-post til postmottak@dfo.no eller ring Sverre Berg på telefon 952 09 718.

Ny veileder

DFØ har i 2014 gitt ut en veileder for planlegging av gevinstrealisering i statlige tiltak. Denne erstatter DFØs veileder i gevinstrealisering fra 2010. Veilederen er kun lagt ut på nett, og finnes ikke i trykket versjon

DFØ samarbeider med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å bidra til vellykket gevinstrealisering i statlige prosjekter. Veilederen er samkjørt med Difis Prosjektveiviseren slik at de to verktøyene skal kunne brukes parallelt.

Bruksområde og krav i regelverk

Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger for, og henter ut, forventede og eventuelle ikke-planlagte gevinster av et tiltak.

Det er virksomhetsledelsen som avgjør om et tiltak skal gjennomføres som et prosjekt eller som en linjeoppgave. Metoden er mest brukt i forbindelse med prosjekter, men den er også relevant for mange tiltak som gjennomføres som linjeoppgaver. Litt forenklet kan vi si at dersom tiltaket forutsetter en endring med hensyn til dagens situasjon for at gevinster skal kunne realiseres, bør man vurdere å planlegge for gevinstrealisering.

Gjennom Reglement for økonomistyring i staten er statlige virksomheter pålagt generelle krav ved planlegging, styring og oppfølging av alle typer tiltak. For disse kravene kan det utledes at statlige virksomheter bør arbeide systematisk og målrettet for å realisere gevinster av iverksatte tiltak.

Samspill mellom linje- og prosjektorganisasjon

Det er alltid linjeorganisasjonen som er ansvarlig for gevinstrealiseringsprosessen. Årsaken er at det er linjeorganisasjonen som iverksetter tiltaket, og som skal ta det i bruk. I praksis delegerer som regel linjeorganisasjonen gevinstrealiserings-oppgaver til prosjektorganisasjonen så lenge prosjektet er i drift.

Nettopp samspillet mellom linje- og prosjektorganisasjonen kan være en stor utfordring ved gevinstrealisering. Hvis prosjektetableringen og -styringen er svak, kan det i neste omgang føre til at forventede gevinster ikke blir realisert. Ved å bruke gevinstrealiseringsmetoden kan dette samspillet håndteres bedre.

Betydningen av gevinstrealiseringsplanen

Gevinstrealiseringsplanen er det mest sentrale dokumentet i en gevinstrealiseringsprosess. Den skal fungere som en operativ handlingsplan for virksomhetsledelsen underveis i prosjektet og i oppfølgingen av det. Gevinstrealiseringsplanen skal være et levende dokument som justeres og oppdateres på faste tidspunkter i prosjektløpet. Planen er et godt verktøy for å:

  • ha en oppdatert oversikt over forventede gevinster, størrelsen på dem og når de forventes å bli realisert
  • identifisere tiltak i linjeorganisasjonen som er nødvendige for at gevinstene skal kunne realiseres (investeringer, opplæringstiltak osv.)
  • ha en oppdatert oversikt over når og hvordan tiltakene skal gjennomføres, og hvem som har ansvaret (de gevinstansvarlige)
  • motvirke ansvarspulverisering ved å forplikte og motivere virksomhetsledelse og linjeorganisasjon i arbeidet med å realisere gevinster
  • kommunisere de forventede gevinstene av et prosjekt til interessentene.