Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Evaluering

Alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter (§16).

Relaterte fagområder

Kontaktinformasjon

Henvendelser skal rettes til:

Du kan også kontakte oss på telefon:

 • Harald Saxegaard: 994 45 807
 • John Olav Sæter: 928 07 643
 • Liv Moberg: 907 26 862
 • Eva Noer: 472 32 389

Krav til evaluering i økonomiregelverket

Kravet til gjennomføring av evalueringer er fastsatt i Regelverk for økonomistyring i staten.

Evalueringene skal for eksempel belyse hensiktsmessighet av eierskap, organisering og virkemidler, herunder tilskuddsordninger. Evalueringer er et verktøy for virksomhetene til å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag (§4c).

DFØ skal spre god evalueringspraksis

DFØ skal spre god praksis og bidra til å styrke kompetansen på systematisk og strategisk bruk av evaluering i styringen i statlige virksomheter. For dette formålet utvikler vi veiledningsmateriell, arrangerer kurs og seminarer og bidrar med rådgivning. DFØ leder EVA-forum, nettverket for evaluering i staten, og vi har styremedlem i styret til Norsk evalueringsforening

Hva er evaluering

Evaluering er et begrep som er mye brukt i dagligtale og de fleste har en intuitiv forståelse av hva det innebærer.
DFØ legger i sitt arbeid følgende definisjon til grunn:
"Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evalueringer kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer."

I veilederen til Finansdepartementet står det om evalueringer:

 • Vurderer verdien av noe, i tillegg til å beskrive.
 • Stiller krav om systematikk og metode som det må kunne redegjøres for.
 • Forutsetter at det finnes et faktagrunnlag evt. annen tilstrekelig konkret informasjon, som definerer hva som skal måles og hva som er godt eller dårlig.
 • Bør gi informasjon som er pålitelig og nyttig og som gjør det mulig å inkorporere det man har lært inn i beslutningsprosessen (Finansdepartementet veileder til gjennomføring av evalueringer 2006)

I mange tilfeller brukes det andre begrep i staten enn evaluering.
Man bruker begreper som utredning, gjennomgang, analyse, kartlegging eller undersøkelse. Disse rapporter kan også oppfylle kriterier i definisjonen av evaluering.

Skal du planlegge eller gjennomføre en evaluering?

Evalueringsportalen er en ressurs for deg som skal planlegge, bestille, gjennomføre eller kvalitetssikre en evaluering.

Du finner mye informasjon og veiledning rundt evaluering på portalen:

 • Database for eksternt gjennomførte statlige evalueringer
 • Registreringsskjema for publisering av gjennomførte evalueringer (jfr. pliktavleveringsloven)
 • Statistikk og rapportfunksjon for registrerte evalueringer
 • Aktuelle veiledere om evaluering fra Finansdepartementet, DFØ og andre aktører
  sjekklister og annet verktøy
 • Nyheter/aktuelt
 • Kalender for arrangementer på evalueringsområdet
 • Informasjon og påmeldingsfunksjon for Eva-Forum
 • Lenker til eksterne ressurser/nettsider som har relevans for evalueringsfaget

Ønsker du jevnlig påfyll og faglige diskusjoner om evaluering?
Er du ansatt i staten kan du melde deg inn i nettverket EVA-forum, nettverket for evaluering i staten. Se mer på Evalueringsportalen.