Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Eurobetalinger må ut på på XML-format

Alle statlige virksomheter må sende eurobetalinger på XML-format fra 31.10.2016

Fra 31.10.2016 skal alle eurobetalinger i EØS-området (EØS-området er alle land i EU samt Island, Liechtenstein og Norge) sendes på filformatet ISO 20022 XML til norske banker. Dette er i henhold til EU-forordningen (260/2012) om SEPA End Date.

De norske bankene og Bankenes standardiseringskontor (BSK) arbeider for at ovennevnte XML-format også skal bli den nye felles standarden ved alle typer betalinger. Det er ikke satt en endelig frist for dette arbeidet, men bankene har en ambisjon om at alle betalingsoppdrag leveres på det nye formatet innen 2017/2018.

Formålet med dette brevet er å informere alle statlige virksomheter om følgende:

  1. Hva innebærer det nye kravet til XML-format for den enkelte virksomheten
  2. Hva er konsekvensen for rammeavtalen for betalings- og kontoholdstjenester
  3. Hvordan er arbeidsdelingen mellom bankene, ERP- leverandører, statlige virksomheter og DFØ

1. Hva innebærer det nye kravet for virksomhetene?

Alle statlige virksomheter som har eurobetalinger, må sørge for at økonomisystemet kan produsere og sende betalingsoppdrag på ISO 20022 XML formatet fra 31.10.2016.

Dette følger av at:

  • alle banker i Norge er pålagt å følge lovbestemmelsen i EU-forordningen (260/2012) om SEPA End Date. Bankene har i henhold til forordningen ikke anledning til å konvertere eurobetalinger som kommer på fil i andre format enn XML-formatet.  Dette innebærer at bankene ikke har anledning til å tilby en konverteringsløsning som en overgangsfase for virksomhetene.
  • alle statlige virksomheter skal i henhold til rammeavtalen for betalings- og kontoholdstjenester vedlegg 2, pkt. 2.2, skal sende alle betalingsoppdrag på fil fra virksomhetens økonomisystem til banken.

Rammeavtalebankene vil legge til rette for at de virksomhetene som må legge om til XML-formatet ved eurobetalinger, også kan benytte dette formatet ved oversendelse av alle andre type betalingsoppdrag. Dette vil være ressursbesparende både for virksomheten og banken, da man unngår å måtte benytte flere formater.

I henhold til rammeavtalen for betalings- og kontoholdstjenester for staten vedlegg 2 om utbetalinger, pkt. 2.2, og vedlegg 7 om sikkerhet, pkt. 1, skal betalingsoppdrag beskyttes ved hjelp av forsegling (elektronisk signatur). I dag benyttes i hovedsak SIGILL-metoden til dette. Det er ikke avklart hvordan betalingsoppdragene skal beskyttes ved bruk av det nye formatet. DFØ er i dialog med bankene om sikringsmetoden slik at statens krav med hensyn til sikring blir ivaretatt. DFØ vil komme tilbake med informasjon når dette er avklart.

2.  Konsekvenser for rammeavtalen om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Det nye kravet om XML-format vil i utgangspunktet ikke ha betydning for rammeavtalen om betalings- og kontoholdstjenester for staten. Rammeavtalen er basert på at det skal benyttes standard løsninger og formater, og navn på formater er kun oppgitt som eksempler.

Dersom overgang til XML-formatet innebærer at sikringen av betalingsoppdragene følger andre metoder enn forseglingsmetodene slik de er definert i rammeavtalens vedlegg 7, pkt. 1, må det lages et endringsbilag til rammeavtalen. DFØ vil sende ut egen informasjon til alle statlige virksomheter om eventuelle endringsbilag (jf. pkt.1).  

3. Arbeidsdelingen mellom bankene, ERP- leverandører og statlige virksomheter

3.1.   Bankene 

Alle bankene må utvikle løsninger som gjør at de er i stand til å motta betalingsfiler på det nye XML-formatet, herunder funksjonalitet for ivaretakelse av sikringsmetoden som velges for betalingsoppdrag på XML-formatet, jf. siste avsnitt pkt. 1.

Alle de tre rammeavtalebankene har- eller vil etablere et eget testopplegg for sine kunder ved overgang til nytt filformat.

3.2.   Leverandører av økonomisystemer

Leverandørene av økonomisystemer må utvikle betalingsfunksjonaliteten i sine systemer slik at de kan produsere betalingsfiler/-oppdrag på det nye XML-formatet fra sitt økonomisystem og sende dette til bankens system.

Økonomisystemleverandørene må sørge for å utvikle løsninger som ivaretar sikringsmetoden som blir fastsatt, jf. siste avsnitt pkt.1, og økonomiregelverkets krav til at sikringen skal gjøres av økonomisystemet i forbindelse med produksjonen av betalingsoppdragene. 

3.3.   Bankenes standardiseringskontor

BSK har etablert noe de kaller prosjektmøteplassen. Dette er et informasjonsforum for alle prosjektledere og prosessledere som skal lede utvikling/tilpasning til ISO 20022 XML i kunde-bank-grensesnittet i egen organisasjon.  Prosjektmøteplassen er primært rettet mot banker og ERP-leverandører samt virksomheter med egenutviklede systemer for betalingstransaksjoner mot bank, sekundært mot pilotkunder og større virksomheter som trenger å holde seg oppdatert om ISO 20022.

Statlige virksomheter med store betalingsstrømmer eller som har egenutviklede systemer som produserer betalingsoppdrag bør vurdere å være representert i prosjektmøteplassen. De virksomhetene som er interessert i dette, må ta kontakt med sin bankforbindelse. 

3.4.   Virksomheter som ikke er kunde i DFØ

DFØ oppfordrer alle virksomheter som har eurobetalinger i EØS-området og som ikke er kunde i DFØ, om å ta kontakt med sin økonomisystemleverandør og bankforbindelse så snart som mulig. Dette for å koordinere planer for å implementere det nye formatet innen fristen den 31.10.2016. Virksomheter med egenutviklede fagsystemer må i tillegg vurdere tiltak som sikrer at også disse kan håndtere endringen i formatet.

Virksomheten må benytte en metode for forsegling-/ sikring av betalingsfiler som korresponderer med bankens løsninger, og som er i tråd med rammeavtalenes krav. DFØ er som nevnt i dialog med bankene om dette, og vil komme tilbake med informasjon om hvilke krav som skal stilles til økonomisystemene når dette er avklart.

Virksomhetene må sørge for å teste løsningen før den tas i bruk. Testopplegg må avtales både med virksomhetens økonomisystemleverandør og banken. Virksomheten oppfordres til å ta kontakt med sin bankforbindelse og økonomissystemleverandør innen 1. desember 2015. 

Virksomheten bør ha etablert en plan for overgang til nytt format innen 1. februar 2016.

3.5.   Virksomheter som er kunde i DFØ.

Virksomheter som er kunde av DFØ trenger ikke foreta seg noe med henhold til utvikling og testing av betalingsfunksjonaliteten i systemene som inngår i avtaleforholdet med DFØ. DFØ vil håndtere utviklingen av lønns- og regnskapssystemet på vegne av sine kunder. 

Virksomheter som er kunde av DFØ må likevel være oppmerksom på at dersom virksomheten benytter egne fagsystemer til å produsere betalingsoppdrag, og som ikke inngår i avtaleforholdet med DFØ, så må virksomhetene selv vurdere tiltak som sikrer at disse vil håndtere overgang til nytt XML-format, jf. pkt. 3.3 og 3.4.