Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Spørsmål og svar

28. jan. 2016

Årsregnskapet: Hva er noten for sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen?

Noten om sammenhengen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen har som formål å gi oversikt over fordringer og gjeld som rapporteres til statsregnskapet, sammenlignet med eiendeler og gjeld som er bokført i virksomhetens kontospesifikasjon.

10. mar. 2015

Årsregnskapet: Hva er rammer for retting av bokførte opplysninger?

Årsregnskapets oppstilling av bevilgingsrapporteringen og artskontorapporteringen skal vise opplysninger som er rapportert til statsregnskapet, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”) pkt. 3.4.3. Oppstillingene skal ikke vise andre beløp enn de rapporterte. Siste frist for å foreta omposteringer i statsregnskapet (10. februar) er derfor i praksis siste mulighet for å foreta rettinger eller korrigeringer som påvirker de to nevnte oppstillingene i årsregnskapet.

10. mar. 2015

Årsrapporten: Hva kan del I til VI hete på nynorsk?

Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.3.3, jf. punkt 1.5.1 krever at årsrapporten skal en bestemt rekkefølge og bestemte betegnelser på del I til del VI. Betegnelsene i regelverket er fastsatt på bokmål, men DFØ gir veiledning til hva del I til VI kan hete i årsrapporter som skrives på nynorsk.

26. feb. 2015

Årsregnskapet: Hvordan utarbeide note B?

Note B til oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er en todelt note som har til formål å forklare brukte fullmakter og vise virksomhetens beregning av mulig overførbart beløp til neste år.

26. feb. 2015

Årsrapporten: Tillates flere årsrapporter per virksomhet?

Virksomheten skal utarbeide og oversende en årsrapport med årsregnskap til departementet, jf. omtale i bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.3.3. Årsrapporten skal gi det samlede bildet av virksomheten som helhet både i omtale og i økonomiske tall. Departementet kan ha gitt nærmere retningslinjer for innholdet i årsrapporten, f.eks. i tildelingsbrevet.

29. jan. 2015

Årsrapporten: Når skal den publiseres?

Publisering av årsrapporten med årsregnskap på virksomhetens nettsider skal skje innen 1. mai, eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom departement og virksomhet (jf. bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene») pkt. 2.3.3).

29. jan. 2015

Hva er fristen for oversendelse av årsrapport og årsregnskap?

Krav til årsrapport til eget departement er regulert i bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene») punkt 2.3.3 om rapportering. På denne siden omtales viktige frister for årsrapport, årsregnskap og rapportering til statsregnskapet.

29. jan. 2015

Hvem skal signere årsrapport og årsregnskap?

Del I Leders beretning og Del VI Årsregnskap skal signeres av virksomhetsleder jf. krav i bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene») pkt. 2.3.3. Normalt er virksomhetsleder direktøren.