Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Årsrapport

Årsrapporten er ved siden av tildelingsbrev og instruks for økonomi- og virksomhetsstyring det viktigste styringsdokumentet i dialogen med departement. Finansdepartementet har fastsatt nye krav til årsrapport i økonomiregelverket, gjeldende fra årsrapport 2014. På disse sidene finner du DFØs reviderte veiledningsnotat med anbefalinger og råd til innhold og struktur innenfor rammen av disse overordnede kravene.

Ressurser

Kontaktpersoner

Henvendelser skal rettes til:

DFØ behandler spørsmål så raskt som mulig og normalt innen 3 uker. Oppgi i e-posten hva saken gjelder, og vis gjerne til hvilket punkt i regelverket eller veiledningen spørsmålet gjelder.

Du kan også kontakte oss på telefon:

  • John André Jakobsen: 406 34 001
  • Helge Spildrejorde: 924 03 402

Veiledningsnotatet om årsrapportering er oppdatert per 10. januar 2017.

  • Linker til relevante maler og veiledning til utarbeidelse av utvalgte noter til årsregnskapet er oppdatert.

Nye krav til innhold i årsrapporten

Finansdepartementet fastsatte nye krav til årsrapport i bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.3.3 med virkning fra rapporteringen for 2014. Årsrapporten for alle underliggende virksomheter skal følge en fastsatt inndeling, benevnelse og rekkefølge:

I. Leders beretning
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
III. Årets aktiviteter og resultater
IV. Styring og kontroll i virksomheten
V. Vurdering av framtidsutsikter
VI. Årsregnskap

DFØs råd og anbefalinger til innhold i årsrapporten

Regelverkskravene til rapportering er fastsatt på et overordnet nivå. Hovedintensjonen med regelverksendringene er å oppnå bedre rapportering. For å understøtte intensjonen gir DFØ konkrete råd og anbefalinger om innholdet i hver enkelt del av årsrapporten. DFØ har, basert på gjennomgang av en rekke årsrapporter og erfaringer fra kurs og rådgivning, videreutviklet veiledningsnotatet om årsrapportering.

Veiledningen er relevant både for arbeidet med å utforme årsrapporten, og for departementets arbeid med å stille nærmere krav til innhold i årsrapporten fra virksomheten. Rådene og anbefalingene tar utgangspunkt i at innholdet i årsrapporten må vurderes ut i fra et vesentlighetskriterium. I denne vurderingen er det departementets behov for, og bruk av, styringsinformasjon som er det sentrale.

Det er naturlig at departement og virksomhet ser de nye kravene til årsrapporten i sammenheng med innholdet i øvrig rapportering til departementet gjennom å vurdere omfang og detaljeringsnivå på rapporteringskrav og faktisk innhold i rapporteringen. Ovennevnte er viktige forutsetninger for å skape merverdi, og ikke nødvendigvis bare merarbeid, i den samlede rapporteringen.

Om tertial- og halvtårsrapportering

Bestemmelsene i økonomiregelverket regulerer ikke nærmere hvordan tertial- og/eller halvtårsrapportering fra virksomhet til departement skal utarbeides. Departementene skal "i samråd med virksomheten definere behov og avtale omfang og innhold i rapporteringen" jf. krav i best. pkt. 1.5 om oppfølging av underliggende virksomheter. Normalt fastsettes rapporteringskrav fra departement til virksomhet i det årlige tildelingsbrevet eller i instruks fra departementet.

DFØ vil anmode departementene om å tilstrebe at det samlede rapporteringsomfanget fra virksomhetene holdes innenfor et rimelig nivå, jf. at formål med nye krav er å øke kvaliteten i resultatrapporteringen i statsforvaltningen uten å øke rapporteringsomfanget. Krav til både årsrapportering og øvrig rapportering bør vurderes i sammenheng og i tilknytning til øvrige elementer i styringsdialogen. DFØs råd og anbefalinger om årsrapport kan gjerne være til inspirasjon også for utforming av tertial- og delårsrapportering. Det er ikke laget egne maler eller standarder for slik rapportering, men under temasiden styringsdokumenter vil du finne råd og anbefalinger om styringsdokumenter og rapportering.